Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 27 lipca 2006 r.
II SA/Go 350/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Joanna Brzezińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2006 r.na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Rady Miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie uchwały Rady Miasta nr (...) z dnia (...) lutego 2006 r. w sprawie planu gospodarowania odpadami postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

POSTANOWIENIE

Dnia 27 lipca 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie:

Przewodniczący Asesor WSA Joanna Brzezińska po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi Rady Miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia (...) r. nr (...)

w przedmiocie uchwały Rady Miasta nr (...) z dnia (...) r. w sprawie planu gospodarki odpadami

postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie.

UZASADNIENIE

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia (...) kwietnia 2006 r. nr (...) Wojewoda, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Nr (...) z dnia (...) lutego 2006 r. w sprawie planu gospodarki odpadami dla Miasta, doręczonej mu (...) marca 2006 r.

W uzasadnienia aktu nadzorczego Wojewoda wskazał, iż powyższa uchwała w istotny sposób naruszyła prawo tj. art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), gdyż mimo wymogu ustawowego projekt gminnego planu gospodarki odpadami nie został przedstawiony do zaopiniowania przez zarząd powiatu. Rozstrzygnięcie nadzorcze doręczono Radzie Miasta w dniu 20 kwietnia 2006 r.

Rada Miasta, zgodnie z uchwałą podjętą na (...) sesji w dniu (...) kwietnia 2006 r., zaskarżyła powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, wnosząc o jego uchylenie w związku z naruszeniem prawa, poprzez pominięcie przepisu art. 14 ust. 9 ustawy o odpadach.

W uzasadnieniu skargi wskazano, iż jest Miastem na prawach powiatu (art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), w którym organy gminy sprawują z mocy prawa funkcje organów powiatu. W miastach takich, zgodnie z przepisem art. 14 ust. 9 ustawy o odpadach, projekt planu gospodarki odpadami winien być opiniowany wyłącznie przez zarząd województwa, a nie przez zarząd powiatu.

Odpowiadając na skargę, pismem z dnia 14 czerwca 2006 r., Wojewoda uznał skargę za zasadną i zgodnie z przepisem art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a.", uwzględnił w całości jej zarzuty uchylając zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze decyzją z dnia (...) czerwca 2006 r. Jednocześnie organ nadzoru wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Sąd zważył, iż w przedmiotowej sprawie zaistniała powyższa sytuacja, bowiem Wojewoda uwzględnił w całości skargę Rady Miasta na zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy. Już w odpowiedzi na skargę organ w całości zgodził się z jej zarzutami dotyczącymi wadliwości aktu nadzoru, a jednocześnie decyzją z dnia (...) czerwca 2006 r. nr (...), uchylił własne rozstrzygnięcie nadzorcze.

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd umarza postępowanie, gdy stało się ono z jakiejkolwiek przyczyny bezprzedmiotowe.

Istotą postępowania nadzorczego wojewody prowadzonego wobec uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, jest badanie ich zgodności z prawem i w razie stwierdzenia istotnego naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących, wyeliminowanie wadliwych aktów z obrotu prawnego. Środkiem obrony służącym samorządom w postępowaniu nadzorczym jest możliwości zaskarżenia, wydanego z naruszeniem prawa lub przekroczeniem uprawnień, aktu nadzoru do sądu administracyjnego. W przedmiotowej sprawie w ramach autokontroli organ nadzory na skutek skargi uchylił wadliwe rozstrzygnięcie nadzorcze, co spowodowało, iż utraciło ono byt prawny. W konsekwencji oznacza to, że w ocenie organu nadzoru uchwała Rady Miasta z dnia (...) lutego 2006 r. w sprawie planu gospodarki odpadami dla Miasta nie narusza prawa.

Niezależnie od powyższego decyzja Wojewody wydana w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. podlegać może również kontroli sądu administracyjnego, po jej zaskarżeniu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisu art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim umorzył postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe.