Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 30 czerwca 2006 r.
II SA/Go 349/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Bohdanowicz, Protokolant Paweł Majka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy administracyjnej ze skargi S.K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją nr: (...) z dnia (...) kwietnia 2006 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił w całości decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...).02.2006 r. nr: (...) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Decyzja organu II instancji z dnia (...) kwietnia 2006 r. została doręczona S.K. (...) kwietnia 2006 r. z pouczeniem o możliwości złożenia skargi w terminie 30 dni od doręczenia skarżącemu powyższej decyzji za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Pełnomocnik S.K. - adwokat E.T. złożył - w urzędzie pocztowym w dniu w dniu 24 maja 2006 r. (dowód: pieczęć pocztowa na kopercie, w której nadesłano skargę - k. 5 akt administracyjnych) - w imieniu S.K. skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...).04.2006 r. (nr (...)) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193/ należny wpis sądowy od powyższej skargi wynosi 500 złotych.

Adwokat E.T. wraz ze złożeniem skargi nie uiścił powyższego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Skarga winna czynić zadość wymogom formalnym dla każdego pisma w postępowaniu sądowym w tym powinna zostać prawidłowo opłacona (art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.)

W niniejszej sprawie w pierwszej kolejności należało rozważyć, czy przedmiotowa skarga wniesiona przez pełnomocnika będącego adwokatem podlegała wpisowi, oraz ustalić, czy ewentualny wpis ma charakter stosunkowy czy stały. W myśl § 2 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 24 grudnia 203 r. Nr 221, poz. 2193) wpis od przedmiotowej skargi wynosi 500 złotych i ma charakter wpisu stałego.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r., sygn. akt SK 11/05 § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221. poz. 2193) jest niezgodny z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) oraz z art. 2 Konstytucji.

W tej sytuacji aktualizuje się norma prawna zawarta w przepisie art. 221 p.p.s.a. zgodnie, z którą pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, odrzuca się jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W konkluzji należy stwierdzić, iż skarga podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, iż pełnomocnik będący adwokatem, nie uiścił wpisu stałego od skargi.

Z przytoczonych względów Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.