Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1522588

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2014 r.
II SA/Go 346/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska.

Sędziowie WSA: Michał Ruszyński (spr.), Adam Jutrzenka-Trzebiatowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi k.c. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów przy Uniwersytecie z dnia (...) r. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z (...) października 2013 r.k.c. - student drugiego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku E., zwrócił się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej przy Uniwersytecie (dalej w skrócie: OKS) o przyznanie w roku akademickim 2013/2014 świadczenia pomocy w formie stypendium dla najlepszych studentów. W związku z powyższym OKS zgodnie z § 15 ust. 7 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu (dalej: Regulamin) ustaliła uzyskaną przez studenta liczbę punktów P i na jej podstawie uszeregowała wniosek wraz z wnioskami innych studentów na liście rankingowej kierunku E. studiów drugiego stopnia. W trakcie postępowania mającego na celu wyłonienie 9% studentów kierunku E. drugiego stopnia z najwyższą liczbą punktów P, OKS ustaliła, że liczba punktów od której w bieżącym roku akademickim należy przyznać stypendium rektora dla najlepszych studentów na tym kierunku studiów wynosi 49,0. Liczba studentów, która uzyskała liczbę punktów większą lub równą 49,0 stanowi bowiem w bieżącym roku akademickim 9% studentów kierunku E. drugiego stopnia.k.c. uzyskał liczbę punktów 48,2 i dlatego zgodnie z art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm., dalej: P.s.w) oraz § 15 ust. 9 i § 16 ust. 3 Regulaminu, OKS decyzją z (...) listopada 2013 r. nie przyznała stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2013/2014.

Na powyższą decyzję k.c. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, dołączając do niego zaświadczenie o czynnym udziale w pracach naukowo-badawczych w ramach projektu "Fotografia oraz film jako medium relacji psychopedagogicznych. Temporalna wizualizacja czasu wolnego studentów"

Decyzją z (...) stycznia 2014 r. OKS utrzymała w mocy decyzję z (...) listopada 2013 r. Uzasadniając rozstrzygnięcie OKS wskazała, że zgodnie z art. 181 ust. 1 P.s.w stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Ponadto na podstawie art. 186 ust. 1 P.s.w szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. I tak na Uniwersytecie kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej określa Regulamin pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu. Zgodnie z tym Regulaminem stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za dwa ostatnie zaliczone semestry (ostatni zaliczony rok) studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - co określa § 15 ust. 1 Regulaminu.

Organ zaznaczył, że kolejne kryterium umożliwiające wyłonienie wszystkich wnioskodawców studentów, którzy powinni otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów określa art. 174 ust. 4 P.s.w, według którego uczelnia w ramach środków z dotacji przeznaczonych na stypendia rektora dla najlepszych studentów, przyznaje te stypendia w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni, przy czym środki te stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. I tak na Uniwersytecie zgodnie z § 16 ust. 3 Regulaminu stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie 9% liczby studentów na każdym kierunku, z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, przy czym studia stacjonarne i niestacjonarne na każdym poziomie kształcenia dla danego kierunku są traktowane łącznie, a poziomy kształcenia są traktowane odrębnie. Ponadto, zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu OKS w toku rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy może zwiększyć liczbę studentów uprawnionych do uzyskania stypendium, o której mowa w ust. 3 maksymalnie o 1%, tj. nie więcej niż do 10% liczby studentów na każdym kierunku obliczanej z uwzględnieniem ust. 3. 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego na uczelni - a więc liczbę studentów, jaką zgodnie z powyżej cytowanym § 16 ust. 4 Regulaminu OKS może przyznać na poszczególnych kierunkach prowadzonych w uczelni - określa się na podstawie danych uzyskanych z uczelnianej bazy danych o liczbie studentów na każdym kierunku studiów danego stopnia.

W pierwszej instancji w celu wyłonienia 9% liczby najlepszych studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni OKS tworzy na każdym z tych kierunków danego stopnia listę rankingową. Listy te tworzone są na podstawie uzyskanych punktów P przez poszczególnych studentów. Liczba punktów P stanowi zatem na Uniwersytecie podstawę przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów i określenia jego wysokości a wyliczana jest w następujący sposób: P = 10 x Śr + N + A + S, gdzie Śr - średnia ocen za ostatnie zaliczone dwa semestry (zaokrąglona do 0,01)., N - punkty za osiągnięcia naukowe - liczba całkowita od 0 do 20, A - punkty za osiągnięcia artystyczne - liczba całkowita od 0 do 15, S - punkty za wysokie wyniki sportowe - liczba całkowita od 0 do 15. Powyższe określa § 15 ust. 7 Regulaminu. Natomiast szczegółowe zasady określania punktacji za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zawarte są w załączniku nr 10 do Regulaminu. Po przyznaniu punktów za ww. osiągnięcia wskazane we wnioskach złożonych w terminie do 15 października 2013 r. OKS sporządza listę rankingową a następnie typuje wnioski z największą liczbą punktów P w ilości nie przekraczającej 9% liczby studentów danego kierunku. Stypendium rektora dla najlepszych studentów otrzymują zatem studenci którzy uzyskali w danym roku akademickim na danym kierunku studiów największą liczbę punktów P. Fakt ten określa § 15 ust. 9 Regulaminu zgodnie z którym OKS przyznaje stypendia rektora dla najlepszych studentów studentom z najwyższą punktacją ustaloną zgodnie z regulaminem, spełniającym przynajmniej jeden z warunków wymienionych w art. 181 ust. 1 P.s.w. Na podstawie ustalonej w powyższy sposób na danym kierunku listy stypendystów i uzyskanej przez nich liczby punktów P - OKS ustala także najmniejszą liczbę punktów P, od której w bieżącym roku akademickim możliwe jest przyznawanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku. Najniższa liczba punków P, od której w bieżącym roku akademickim możliwe jest przyznawanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku równa się liczbie punktów P uzyskanej przez studenta znajdującego się na ostatnim miejscu na liście rankingowej stypendystów w liczbie nie przekraczającej 9% liczby studentów danego kierunku.

OKS wskazała, że jej członkowie wyznaczeni do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach przyznawania stypendiów na Wydziale M. dokonali prawidłowych i zgodnych z P.s.w i Regulaminem wyliczeń związanych z liczbą możliwych do przyznania świadczeń oraz minimalną wartością liczby punktów P, od której możliwe jest przyznawanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w bieżącym roku akademickim na kierunku E. studiów drugiego stopnia.

OKS wyjaśniła, że wyliczając uzyskaną przez wnioskodawcę liczbę punków P wzięła pod uwagę średnią ocen uzyskanych w ciągu ostatnich dwóch zaliczonych semestrów (Śr = 4,72) oraz czynny udział w organizacji i obradach II Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego "PROFEG 2013": N4 = 1. Komisja stypendialna pierwszej instancji ustaliła zatem, że uzyskana liczba punktów P wynosi 48,2 (P = Śr x 10 + N + A + S = 4,72 x 10 + 1 + 0 + 0 = 48,2). Liczba punktów P jest mniejsza niż minimalna liczba, tj. 49,0 od której przyznawane jest zgodnie z § 16 ust. 3 Regulaminu w roku akademickim 2013/2014 na Kierunku E. studiów drugiego stopnia stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Organ wskazał, że członkowie OKS wyznaczeni do postępowania wyjaśniającego w drugiej instancji przychylając się do wniosku z (...) grudnia 2013 r. dokonali ponownej analizy wszystkich zebranych w postępowaniu dowodów. Komisja stwierdziła, że organizacja oraz sam udział w Kongresie "PROFEG 2013", zgodnie z załącznikiem do Regulaminu nie może zostać wypunktowany. Komisja wypunktowała natomiast udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych na Uniwersytecie w ramach projektu nt.: "Fotografia oraz film jako medium relacji psychopedagogicznych. Temporalna wizualizacja czasu wolnego studentów": N2 = 1. Zatem wyliczenie liczby punków P wygląda następująco: P = Śr x 10 + N + A + S = 4,72 x 10 + 1 + 0 + 0 = 48,2. Uzyskana liczba punktów P jest mniejsza niż minimalna liczba, tj. 49,0 od której przyznawane jest zgodnie z § 16 ust. 3 Regulaminu w roku akademickim 2013/2014 na Kierunku E. studiów drugiego stopnia stypendium rektora dla najlepszych studentów.

W skardze na powyższą decyzję k.c. wniósł o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2013/2014 (od października 2013 do czerwca 2014) w kwocie ustalonej przez OKS S, uznanie przez OKS S dokumentu poświadczającego czynny udział w organizacji oraz obradach II Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego "PROFEG 2013" oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, że w pierwszym swoim wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych studentów Komisja uznała dokument potwierdzający czynny udział w organizacji i obradach II Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego "PROFEG 2013", natomiast w drugim wniosku Komisja go odrzuciła. W ocenie skarżącego jest to rażący brak spójności w działaniach i ustaleniach co do kryteriów ocen obu komisji. Zatwierdzenie przez Komisję II instancji czynnego udziału w organizacji i obradach II Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego "PROFEG 2013" (uznanego wcześniej przez OKS S) spowodowałoby uzyskanie łącznej liczby punktów P = 49,2, co z kolei przekroczyłoby próg (P = 49,0), od którego przyznawano stypendium rektora dla najlepszych studentów na kierunku E. Skarżący dodał, że z rozmów z innymi studentami dowiedział się, że dzięki dokumentowi z czynnego udziału w organizacji i obradach II Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego "PROFEG 2013" studenci, którzy załączyli powyższy dokument (uznany przez OKS S jako N4 = 1) mają przyznane i pobierają z tego tytułu stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Odpowiadając na skargę OKS wniosła o jej oddalenie, podtrzymując argumenty podniesione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne są właściwe do badania zgodności z prawem zaskarżonych aktów administracyjnych, przy czym sąd nie może opierać tej kontroli na kryterium słuszności lub sprawiedliwości społecznej. Decyzja administracyjna jest zgodna z prawem, jeżeli jest zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Uchylenie decyzji administracyjnej, względnie stwierdzenie jej nieważności przez sąd, następuje tylko w przypadku stwierdzenia istnienia istotnych wad w postępowaniu lub naruszenia przepisów prawa materialnego, mającego wpływ na wynik sprawy (art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej: p.p.s.a.

Zakres kontroli sądu administracyjnego wyznacza art. 134 tej ustawy stanowiący, że sąd orzeka w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (§ 1).

Sąd poddawszy kontroli zaskarżoną decyzję stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 173 ust. 1 pkt 3 P.s.w, student może ubiegać się pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jak stanowi art. 181 ust. 1 P.s.w., stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego (art. 186 ust. 1 P.s.w.).

W rozpoznawanej sprawie zaskarżoną decyzją OKS utrzymała w mocy swoją decyzję z (...) listopada 2013 r. odmawiającą przyznania skarżącemu świadczenia pomocy materialnej w formie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2013/2014. W ocenie organu, skarżący nie spełnił wymogu określonego w § 16 ust. 3 Regulaminu, gdyż nie zmieścił się w przewidywanym w tym przepisie dziewięcioprocentowym limicie studentów uprawnionych do pomocy materialnej w postaci stypendium rektora dla najlepszych studentów. W sprawie istota sporu dotyczy zagadnienia, czy organ zasadnie nie wypunktował udziału skarżącego w II Międzynarodowym Kongresie Profesjologicznym "PROFEG 2013". (jak wynika z zaświadczenia przedłożonego przez skarżącego - czynnego udziału w organizacji i obradach). Zdaniem skarżącego udział w tym Kongresie powinien być uznany przez OKS jako N4, za który powinien uzyskać 1 punkt. Odnosząc się do tego stanowiska wskazać należy, że zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu punkty N4 przyznawane są za:

- posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych zewnętrznej instytucji certyfikującej na poziomie co najmniej B2,

- otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 10 miejsca w naukowym konkursie międzynarodowym,

- otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 6 miejsca w naukowym konkursie ogólnopolskim,

- otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 3 miejsca w naukowym konkursie uczelnianym,

- studia pod kierunkiem opiekuna naukowego odbywane według indywidualnego planu studiów i programu nauczania rozwijające indywidualne zainteresowania naukowe studenta,

- odbyte praktyki, staże nieuwzględnione w programie kształcenia związane z tokiem studiów,

- ukończone inne formy kształcenia (np. studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, kursy o charakterze naukowym),

- sporządzenie planu z konspektem warsztatów, kursów i innych wydarzeń o charakterze naukowym oraz ich realizacja,

- posiadanie patentów lub wzorów użytkowych,

- studia odbywane równolegle na drugim kierunku w uczelni macierzystej lub innej uczelni (z wyjątkiem studiów odbywanych w uczelni zagranicznej).

Słusznie zatem uznał organ uczelni, że skarżący nie może mieć przyznanych punktów w kategorii osiągnięć naukowych N4 za udział w organizacji i obradach II Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego "PROFEG 2013". W ramach tej kategorii nie mogą być bowiem przyznawane punkty związane z udziałem w kongresie. Jeżeli natomiast jest tak jak twierdzi skarżący, iż studenci, którzy załączyli do wniosku dokument potwierdzający udział w ww. kongresie (uznany przez OKS S jako N4 = 1), mają przyznane i pobierają z tego tytułu stypendium rektora dla najlepszych studentów, to uznać należy, że studenci ci otrzymali świadczenia wbrew przepisom prawa wewnętrznego uczelni jakim jest Regulamin.

Skarżący nie mógł mieć także przyznanych punktów w kategorii osiągnięć naukowych N1 za udział w organizacji i obradach II Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego "PROFEG 2013". Zgodnie bowiem z załącznikiem nr 10 do Regulaminu punkty N1 przyznawane są za czynny udział (np. wygłoszenie referatu, prezentacja posteru naukowego, plakatu lub projekcji multimedialnej, publikacja w wydawnictwie pokonferencyjnym) w konferencjach, seminariach, festiwalach, konkursach i innych wydarzeniach o charakterze naukowym i zasięgu: międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i uczelnianym. Tymczasem z zaświadczenia przedłożonego przez skarżącego wynika, że skarżący uczestniczył w sesji problemowej i debacie.

Zasadnie natomiast OKS przyznała skarżącemu 1 punkt za udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych na uczelni w ramach projektu nt. "Fotografia oraz film jako medium relacji psychopedagogicznych. Temporalna wizualizacja czasu wolnego studentów" - N2 = 1. W ramach tej kategorii przyznawane są bowiem punkty za prace naukowo-badawcze.

Skoro zatem uzyskana przez skarżącego liczba punktów P = 48,2 jest mniejsza niż minimalna liczba, tj. 49,0, organ zasadnie odmówił przyznania skarżącemu w roku akademickim 2013/2014 świadczenia pomocy w formie stypendium dla najlepszych studentów.

Z powyższych względów, na podstawie art. 151 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.