Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 13 września 2006 r.
II SA/Go 346/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 13 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.L. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. postanawia: odrzuca skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J.L. wniósł skargę, w której w imieniu swoim i mieszkańców budynków położonych przy (...), sprzeciwił się zmianom wielkości działki nr (...). Z treści skargi wynika, że skarga dotyczy decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Pismami z dnia (...) czerwca 2006 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia, poprzez wskazanie zaskarżonej decyzji, sprecyzowania - z imienia i nazwiska strony skarżącej, z podaniem adresów zamieszkania - jeżeli skarga ma pochodzić od kilku skarżących.

W wypadku reprezentowania kilku osób, skarżący został wezwany do przedłożenia pełnomocnictw do reprezentowania ich w sprawie. Wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi zostały skarżącemu doręczone w dniu 6 lipca 2006 r. W odpowiedzi na wezwanie Sądu, w piśmie z dnia 7 sierpnia 2006 r. (data stempla pocztowego na kopercie - 28 sierpnia 2006 r.) skarżący poinformował, że nie posiada pełnomocnictw do reprezentowania mieszkańców w niniejszej sprawie.

W wyznaczonym terminie skarżący nie wskazał natomiast decyzji administracyjnej, objętej przedmiotową skargą.

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 pkt ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270), zwaną dalej p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności. Stosownie do treści art. 49 § 1 p.p.s.a.

warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wniesiona w niniejszej sprawie skarga dotknięta jest brakiem formalnym, przy czym brak ten należy do istotnych, który uniemożliwia nadanie skardze prawidłowego biegu.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi, gdyż nie wskazał aktu administracyjnego będącego przedmiotem skargi, dlatego odrzucenie skargi jest zasadne.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji postanowienia.