Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 10 lipca 2006 r.
II SA/Go 341/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.P. w sprawie skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie świadczeń pieniężnych z tytułu pracy przymusowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 czerwca 2006 r. skarżący L.P. wezwany został do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł Wezwanie to skarżącemu doręczono 23 czerwca 2006 r. W dniu 27 czerwca 2006 r. (data nadania) skarżący złożył pismo w którym wniósł o umorzenie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 zd. pierwsze ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi).

Skarżący został wezwany o uiszczenie wpisu sądowego. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 23 czerwca 2006 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 30 czerwca 2006 r. Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie uiścił wpisu. Skarżący został poinformowany w wezwaniu o skutkach nie uiszczenia wpisu.

Odnosząc się do złożonego pisma skarżącego z dnia 27 czerwca 2006 r. wskazać należy iż z uwagi, że wpis nie został uiszczony - sprawie nie nadano biegu, a więc nie było podstaw do umorzenia postępowania. Cofnięcie skargi i w konsekwencji umorzenie postępowania sądowego może dotyczyć wyłącznie skargi, która została skutecznie wniesiona (której nadano bieg).

Z tych względów Sąd na podstawie art. 16 § 2, art. 58 § 3 i art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak na wstępie.