Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 10 sierpnia 2006 r.
II SA/Go 333/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Fornalik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.Ś. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia Odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) marca 2004 r. P.Ś. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. "podanie o przywrócenie terminu odwołania" na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Pismem z dnia (...) czerwca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wezwał skarżącego do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł oraz sprecyzowania, czy przedmiotowe pismo zatytułowane jako "podanie o przywrócenie terminu odwołania" jest skargą kierowaną do Sądu, czy też jest to wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania kierowany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z pouczeniem o odrzuceniu skargi w przypadku nie usunięcia w zakreślonym terminie braków, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).

Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 28 czerwca 2006 r. (zwrotne poświadczenie odbioru k. 17).

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Skarżący wpis sądowy w kwocie 100 zł uiścił w dniu 12 lipca 2006 r. (k. 18 akt), a zatem po znacznym upływie zakreślonego terminu. Jednocześnie pismem z dnia 12 lipca 2006 r. (data wpływu) złożył nowy wniosek o ustanowienie własności pojazdu, który został w tym zakresie rozpoznany przez Sąd (postanowienie z dnia 12 lipca 2006 r.), co nie stanowiło usunięcia przez skarżącego braków formalnych o usunięcie których zwracał się Sąd pismem z dnia 23 czerwca 2006 r.

Wobec powyższego w związku z brakiem uiszczenia przedmiotowego wpisu w zakreślonym terminie, Sąd na podstawie przepisu art. 58 § 3 i art. 220 § 3 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr

153, poz. 1270), odrzucił skargę.