Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 10 lipca 2006 r.
II SA/Go 329/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.A. - S. na decyzję Wójta Gminy z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia Odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca A.A.-S. w dniu (...) marca 2006 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. W skardze wniosła o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy z (...) września 1992 r., decyzji Wójta Gminy. Nr (...) z dnia (...) stycznia 2006 r. oraz decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego Nr (...) z dnia (...) marca 2006 r.

Przewodniczący Wydziału w dniu 31 maja 2006 r. na podstawie art. 57 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zarządził rozdzielenie skarg na zaskarżone akty administracyjne do odrębnego rozpoznania. Niniejsza sprawa dotyczy skargi na decyzję Wójta z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...), natomiast skarga na uchwałę rady Gminy i skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego prowadzone są pod innymi numerami.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje:

Skargę na decyzję Wójta Gminy należało odrzucić jako niedopuszczalną.