Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507261

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2018 r.
II SA/Go 319/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych postanawia:

1.

odrzucić skargę.

2.

zwrócić W.D. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W.D., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2018 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 maja 2018 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł (k. 17 i 19 akt sprawy) - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 6 czerwca 2018 r. - zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 24 akt sprawy.

W dniu 15 czerwca 2018 r. na konto bankowe Sądu wpłynęła kwota 200 zł uiszczona do sprawy II SA/Go 319/18.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane może być i toczyć się wyłącznie na podstawie skutecznie wniesionej skargi. W związku z powyższym, zanim dojdzie do zawiśnięcia sporu przed sądem, jest on obowiązany dokonać oceny skargi pod względem formalnym. Badanie pod względem formalnym skargi obejmuje nie tylko analizę jej zawartości, lecz także jej kontrolę pod względem szczególnych wymogów, jakim skarga powinna odpowiadać.

Stosownie do treści art. 230 § 1 i § 2 w zw. z art. 220 § 1 i art. 212 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - "p.p.s.a.", Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest wpis sądowy od skargi. W sytuacji, gdy skarga nie zawiera wpisu sądowego strona wnosząca skargę powinna na wezwanie Sądu w wyznaczonym terminie uiścić wskazaną przez Sąd kwotę. Zaniedbanie tegoż obowiązku skutkuje obligatoryjnym odrzuceniem skargi.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 maja 2018 r. strona skarżąca, zgodnie z przepisami art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., została wezwana do uiszczenia wpisu należnego od skargi w kwocie 200,00 zł, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, wraz z pouczeniem, że nieuiszczenie wpisu w tym terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie Sądu prawidłowo doręczono stronie skarżącej w dniu 6 czerwca 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 24). Należy więc stwierdzić, iż strona skarżąca uiściła wprawdzie wpis od skargi (w dniu 15 czerwca 2018 r.), jednakże nie dokonała tego w wyznaczonym, 7-dniowym terminie, który upłynął z dniem 13 czerwca 2018 r.

W świetle powyższego, skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł w pkt 1 sentencji postanowienia.

W kwestii poniesionego wpisu należy wskazać, że na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Z uwagi na powyższe należało stwierdzić, że strona skarżąca uiściła wpis sądowy od skargi w wysokości 200 złotych, a Sąd odrzucił skargę z uwagi na uiszczenie wpisu sądowego po terminie. Wobec powyższego należało na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zwrócić stronie skarżącej kwotę 200 złotych uiszczoną tytułem wpisu od pisma odrzuconego, o czym Sąd orzekł w pkt 2.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.