Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2611005

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 15 stycznia 2019 r.
II SA/Go 317/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Pauter.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia T Sp. z o.o. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia (...) r. o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi T Sp. z o.o. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Spółka z o.o. T wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) marca 2018 r., nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2018 r., nr (...) o nałożeniu na stronę kary pieniężnej w wysokości 20 000 zł za wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. akt II SA/Go 317/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. odrzucił skargę Spółki.

Po rozpatrzeniu zażalenia skarżącego, postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 r. Sąd odrzucił zażalenie jako wniesione po upływie terminu.

Kolejnym postanowieniem z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt II SA/Go 317/18 Sąd odrzucił zażalenie wniesione na postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. akt II SA/Go 317/18 Sąd odrzucił zażalenie wniesione na postanowienie z dnia 9 października 2018 r., które zostało odebrane w dniu 10 grudnia 2018 r.

Pismem z dnia (...) grudnia 2018 r. (data nadania: (...) grudnia 2018 r.) skarżący wniósł zażalenie na ww. postanowienie Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie należało odrzucić.

Zgodnie z art. 197 § 2 w związku z art. 178 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), wojewódzki sąd administracyjny odrzuci zażalenie wniesione po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalne a także zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 194 § 2 p.p.s.a.) do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który po doręczeniu zażalenia pozostałym stronom przekazuje akta wraz z zażaleniem Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu (art. 195 zdanie 1 p.p.s.a.). Dodać należy, że oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej (...), albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (art. 83 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie odpis zaskarżonego postanowienia z dnia 6 grudnia 2018 r. wraz z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia zażalenia został skutecznie doręczony skarżącej Spółce w dniu 10 grudnia 2018 r., co oznacza, że ostatnim dniem terminu do wniesienia zażalenia był dzień 17 grudnia 2018 r. Tymczasem strona skarżąca, mimo prawidłowego pouczenia, nadała zażalenie w polskiej placówce pocztowej w dniu 18 grudnia 2018 r., zatem po upływie ustawowego 7-dniowego terminu do skutecznego wniesienia zażalenia.

Na marginesie, wobec zarzutu podniesionego w zażaleniu z dnia 17 grudnia 2018 r., że korespondencję sądową odebrała osoba nieupoważniona, należy podkreślić, że osoba, która odebrała w imieniu skarżącego ww. postanowienie jest współwłaścicielem, co wynika z adnotacji sporządzonej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru znajdującego się w aktach sprawy (k. 55 akt sądowych). Ponadto osoba ta wielokrotnie, posługując się pieczątką firmową, odbierała w imieniu skarżącej Spółki korespondencję sądową.

Z tych względów zażalenie jako wniesione po terminie podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.