II SA/Go 28/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2648421

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2019 r. II SA/Go 28/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska (spr.).

Sędziowie WSA: Krzysztof Dziedzic, Asesor Jarosław Piątek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2019 r. sprawy ze skargi T spółki z o.o. w likwidacji na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) Naczelnik Urzędu Celno - Skarbowego, powołując się na art. 215 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800) sprostował z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zawartą w decyzji nr (...) z dnia (...) lipca 2018 r. w sprawie wymierzenia Spółce z o.o. T. kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry na automatach: (...) nr (...) i (...) nr (...), wskazując, że na stronie pierwszej ww. decyzji, w wierszach 11 i 12 komparycji - gdzie jest: na automatach: (...) nr (...), (...) nr (...), powinno być: na automatach: (...), nr (...) i (...) nr (...).

W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że na skutek oczywistego błędu pisarskiego w komparycji decyzji nr (...) z dnia (...) lipca 2018 r. wskazano nazwę dwóch automatów, pomimo prawidłowego określenia ich nazw we wszystkich pozostałych wierszach decyzji. Pomyłka powyższa nie zmienia istoty sentencji ww. decyzji, gdyż wymierzono nią karę pieniężną za urządzanie gier na automatach w sprawie wszczętej postanowieniem z dnia (...) marca 2018 r., gdzie również prawidłowo wskazano nazwy automatów.

Na powyższe postanowienie spółka T. Sp. z o.o., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła zażalenie. Skarżąca zarzuciła, że stosując tryb sprostowania oczywistej omyłki organ próbuje dokonać zmiany przedmiotowego orzeczenia w ten sposób, że w miejsce urządzeń: (...) nr (...),(...) nr (...) wpisuje urządzenia: (...) nr (...) i (...) nr (...). Zdaniem skarżącej w realiach rozpoznawanej sprawy niedopuszczalna jest próba zastosowania trybu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, albowiem wadliwe określenie numerów urządzeń nie może być uznane za błąd nieistotny. W ocenie skarżącej sprostowanie nie może zmierzać do zmiany merytorycznej decyzji, a rozbieżność między rozstrzygnięciem, a uzasadnieniem decyzji należy zakwalifikować jako omyłkę istotną.

Postanowieniem z dnia (...) listopada 2018 r. nr (...) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie organu I inst.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ II Inst. stwierdził, że oczywista omyłka, o której mowa w art. 215 § 1 Ordynacji podatkowej, to błąd polegający na tym, że przez przeoczenie, niewłaściwy dobór słów, czy też omyłkę pisarską w decyzji czy postanowieniu zostało wyrażone coś co w sposób oczywisty i widoczny jest sprzeczne z myślą wyrażoną niedwuznacznie przez organ. Zatem oczywistość będzie wynikać również z porównania rozstrzygnięcia z jego uzasadnieniem. Dalej organ wskazał, że decyzja z dnia (...) lipca 2018 r. została wydana po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier hazardowych bez koncesji lub zezwolenia, po stwierdzeniu prowadzenia gier na konkretnych automatach, które były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy celnych w dniu (...) kwietnia 2017 r. w lokalu znajdującym się (...), tj. urządzeń: (...) nr (...) i (...) nr (...). Przebieg kontroli udokumentowano protokołem oględzin, w którym ujawniono ww. nazwy i numery automatów. W komparycji decyzji z dnia (...) lipca 2018 r. o wymierzeniu kary pieniężnej błędnie wpisano nazwy dwóch automatów, jednocześnie organ prawidłowo wskazał ich nazwy we wszystkich pozostałych wierszach decyzji. Ponieważ w toku kontroli stwierdzono użytkowanie urządzeń o nazwie (...) nr (...) i (...) nr (...), to rozstrzygnięcie będące zakończeniem sprawy musi dotyczyć tych konkretnych urządzeń. Zatem z uwagi na błędny zapis w sentencji decyzji z dnia (...) lipca 2018 r. w zakresie nazwy i numerów automatów, stwierdzone uchybienie należy uznać bezspornie za oczywistą omyłkę pisarską, czyli błąd podlegający sprostowaniu.

Od powyższego postanowienia spółka T. Sp. z o.o., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła skargę. W skardze skarżąca sformułowała zarzuty oraz przytoczyła argumentację zawartą w zażaleniu od postanowienia organu I inst.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

W myśl art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta - jeżeli ustawy nie stanowią inaczej - sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Zadaniem sądu administracyjnego jest zbadanie prawidłowości zastosowania przez organy administracji przepisów obowiązującego prawa, zarówno prawa materialnego, jak też przepisów postępowania. Uwzględnienie skargi następuje w przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia przepisów prawa materialnego, jeżeli miało ono wpływ na wynik sprawy lub naruszenia przepisów prawa procesowego, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a także naruszenie przepisów prawa dające podstawę do wznowienia postępowania - art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

W badanej sprawie spór sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w trybie art. 215 § 1 Ordynacji podatkowej dopuszczalne jest sprostowanie danych dotyczących automatów do gier tj. ich nazwy i numerów - w decyzji wymierzającej karę za urządzanie gier na automatach do gier bez wymaganej koncesji lub zezwolenia, uznając, że doszło w tym zakresie do oczywistej omyłki.

Zdaniem skarżącej spółki taki zabieg jest niedopuszczalny, bowiem wprowadzona zmiana wkracza w merytoryczną sferę rozstrzygnięcia.

Stosownie do treści art. 215 § 1- § 3 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może, z urzędu lub na żądanie strony, prostować w drodze postanowienia błędy rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanej przez ten organ decyzji. Organ podatkowy, który wydał decyzję, na żądanie strony lub organu egzekucyjnego wyjaśnia w drodze postanowienia wątpliwości co do treści decyzji. Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy zażalenie.

Oczywista omyłka to błąd polegający na tym, że przez przeoczenie, niewłaściwy dobór słów czy też omyłkę pisarską w decyzji czy postanowieniu zostało wyrażone, coś co w sposób oczywisty i widoczny jest sprzeczne z myślą wyrażoną niedwuznacznie przez organ (vide: wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2011 r., sygn. akt. II FSK 1158/10, LEX 1151273). Zatem oczywistość będzie również wynikać z porównania rozstrzygnięcia z jego uzasadnieniem.

W rozpoznawanej sprawie Naczelnik urzędu Celno - Skarbowego w sentencji decyzji nr (...) z dnia (...) lipca 2018 r. sprostował nazwy oraz numery automatów, co do których stwierdzono ich nielegalne użytkowanie oraz wymierzono karę pieniężną. Sprostowanie treści sentencji decyzji polegało na tym, że w miejsce urządzeń o danych: (...) nr (...),(...) nr (...) wpisano urządzenia: (...) (...) i (...) nr (...).

Wskazać w tym miejscu należy, że w uzasadnieniu ww. decyzji z dnia (...) lipca 2018 r. o wymierzeniu kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach jest mowa o automatach (...) nr (...) i (...) nr (...). Również protokół oględzin sporządzony przez funkcjonariuszy celnych w trakcie kontroli lokalu w dniu (...) kwietnia 2017 r. dotyczy automatów (...) nr (...) i (...) nr (...) (vide: k 43 - 55 akt sądowych). Podlegająca sprostowaniu decyzja z dnia (...) lipca 2018 r. wydana została w postępowaniu wszczętym postanowieniem z dnia (...) marca 2018 r., którego przedmiotem było wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier hazardowych bez koncesji lub zezwolenia na automatach: (...) nr (...) i (...) nr (...) (vide: k 57 - 58 akt sądowych). W ww. decyzji z dnia (...) lipca 2018 r. organ powołuje się na ekspertyzy biegłych, które również dotyczą ww. automatów (...) (...) i (...) nr (...) (vide: k 61- 86, 94 - 109 akt sądowych).

W związku z powyższym, mając na uwadze uzasadnienie prostowanej decyzji oraz materiał dowodowy stanowiący podstawę tego orzeczenia, Sąd podziela pogląd organu podatkowego, że w sprawie doszło do oczywistej omyłki w sentencji decyzji w zakresie wpisania danych dotyczących automatów do gier. Wskazać należy, że dane identyfikujące automaty (nazwy i numery) zawarte w sentencji decyzji nie mają odzwierciedlenia ani w uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia, ani w materiale dowodowym sprawy. Fakt ten dowodzi tego, że określenie automatów w sentencji decyzji poprzez wpisanie ich nazw i numerów mogło nastąpić na skutek przeoczenia lub błędu, przy czym ze względu na jednoznaczną i konsekwentną identyfikację automatów w materiale dowodowym oraz uzasadnieniu decyzji, z których wynika że przedmiotem postępowania są automaty (...) nr (...) i (...) nr (...), uznać należy, że stwierdzona omyłka ma charakter oczywisty, w rozumieniu art. 215 § 1 Ordynacji podatkowej.

Z powyższych względów nie znalazł potwierdzenia zarzut skargi co do charakteru prawnego oraz znaczenia dokonanej zmiany sentencji decyzji. Należy bowiem ponownie podkreślić, że określenie urządzeń poprzez podanie danych: (...) nr (...),(...)(...) nr (...) zostało dokonane jedynie w sentencji rozstrzygnięcia i nie ma potwierdzenia w jego uzasadnieniu oraz materiale dowodowym stanowiącym podstawę wydania decyzji podlegającej sprostowaniu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 151 p.p.s.a. skarga podlegała oddaleniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.