II SA/Go 264/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550006

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 września 2018 r. II SA/Go 264/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.R. na decyzję Wojewody z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S.R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Wojewody z dnia (...) lutego 2018 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania. Do skargi dołączył wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2018 r. referendarz sądowy oddalił wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych (pkt 1) i ustanowił adwokata (pkt 2). Po rozpoznaniu sprzeciwu wniesionego co do punktu 1 tego postanowienia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Następnie Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 sierpnia 2018 r. wezwano ustanowionego w ramach prawa pomocy pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej dnia 3 września 2018 r.

Pismem z dnia (...) września 2018 r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o przedłużenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi z uwagi na brak możliwości skonsultowania się ze skarżącym.

Jak wynika z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo-Budżetowy tut. Sądu ani strona skarżąca, ani jej pełnomocnik nie uiścili wpisu, mimo upływu siedmiodniowego terminu na dokonanie tej czynności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Badanie merytorycznej zasadności skargi każdorazowo poprzedza ustalenie, czy skarga została wniesiona z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej jako p.p.s.a.) oraz czy została prawidłowo opłacona.

Na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo aby uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Biorąc pod uwagę, że postępowanie zainicjowane wnioskiem o przyznanie prawa pomocy zostało prawomocnie rozstrzygnięte i pomimo wezwania nie uiszczono wpisu sądowego od skargi, Sąd działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Odnosząc się zaś do wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przedłużenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, należy wskazać, iż wniosek ten pozostawał bez wpływu na bieg terminu do opłacenia skargi. Wskazany w wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego siedmiodniowy termin jest terminem ustawowym - przewidzianym w art. 220 § 1 p.p.s.a. - i nie podlega przedłużaniu. W przypadku, gdy wpis nie zostanie uiszczony w terminie skarga podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.