II SA/Go 224/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2587923

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2018 r. II SA/Go 224/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Piątek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku z uzasadnieniem w sprawie ze skargi W.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący W.S. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Rozprawa wyznaczona pierwotnie na dzień 15 listopada 2018 r. - z uwagi na brak zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia o terminie rozprawy od uczestniczki postępowania A.M. - została odroczona, zaś jej nowy termin został wyznaczony na dzień 19 grudnia 2018 r. Zawiadomienie o tym skutecznie doręczono stronie skarżącej w dniu 21 listopada 2018 r. (k. 396 akt sądowych).

Tymczasem pismem z dnia (...) listopada 2018 r. (wpływ do tut. Sądu - 21 listopada 2018 r.) strona skarżąca wniosła o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 15 listopada 2018 r. i przesłanie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem na jego adres.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 141 § 1, 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Jednakże w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie strona skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadniania wyroku, który nie został jeszcze wydany i ogłoszony, gdyż rozprawa, która miała się odbyć przed tutejszym Sądem w dniu 15 listopada 2018 r. została odroczona, zaś jej nowy termin został wyznaczony dopiero na dzień 19 grudnia 2018 r. Podkreślić natomiast należy, że dokonanie czynności procesowej - zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku - przed jego wydaniem, nie rodzi skutków prawnych i jako takie nie może zostać potraktowane jako wniosek o którym mowa w art. 141 § 2 p.p.s.a. Omawiany bowiem przepis wymaga, aby wniosek został "zgłoszony" w określonym terminie. Nie sposób również nie dostrzec, że istotą tego wniosku, a tym samym i skuteczności jest data ogłoszenia wyroku. W konsekwencji zatem wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, w sytuacji, gdy nie zostało ono jeszcze wydane, uznać należało za przedwczesny i jako taki niewywołujący skutków prawnych.

Mając powyższe na względzie, na podstawie powołanych na wstępie przepisów, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.