Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1311703

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 marca 2013 r.
II SA/Go 215/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Trzecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "G" Spółki z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia zwrócić stronie skarżącej - "G" Spółka z o.o. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na jej koszt kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych), tytułem nadpłaconego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lutego 2013 r. "G" Spółka z o.o. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr (...) z dnia (...) stycznia 2013 r. utrzymującą w mocy decyzję tego organu nr (...) z dnia (...) listopada 2012 r. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) stycznia 2010 r. nr (...), którą odmówiono dokonania zmiany zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa, udzielonego przez Dyrektora Izby Skarbowej decyzją nr (...) z dnia (...) lipca 2009 r.

Od powyższej skargi strona uiściła wpis sądowy w wysokości 500 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 230 § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., od skargi jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. W myśl przepisu art. 231 p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych zaś sprawach pobiera się wpis stały.

Mając na względzie, iż przedmiot zaskarżenia w niniejszej sprawie stanowi decyzja Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego, wysokość wpisu sądowego od złożonej przez "G" Sp. z o.o. skargi należało ustalić w oparciu o dyspozycję § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), zgodnie z którym wpis stały w sprawach skarg dotyczących m.in. decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 500 zł.

W tym stanie rzeczy, z uwagi na fakt, iż wpis od skargi w kwocie wpłaconej przez stronę przewyższył o 300 złotych kwotę należnego wpisu, Sąd na podstawie art. 225 p.p.s.a. zobligowany jest z urzędu zwrócić stronie skarżącej nadpłaconą kwotę wpisu sądowego od skargi, pomniejszoną o koszt jej przekazania. Zaznaczyć przy tym należy, iż obciążenie strony kosztami przekazania nie dotyczy przypadku odebrania należności w kasie Sądu.

Z tych względów, na podstawie przepisu art. 225 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.