Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1668521

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
II SA/Go 196/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia (...) grudnia 2014 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego z majątku M.U. na podstawie tytułów wykonawczych o numerach: od (...) do (...), od (...) do (...),(...), od (...) do (...), od (...) do (...), od (...) do (...), od (...) do (...), od (...) do (...), od (...) do (...), od (...) do (...),(...),(...), od (...) do (...), od (...) do (...), od (...) do (...), od (...) do (...), od (...) do (...), od (...) do (...), od (...) do (...).

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na postanowienie organu odwoławczego wniósł Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w której wskazał na istnienie podstawy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz na brak przesłanek do jego umorzenia.

Po otrzymaniu skargi Dyrektor Izby Skarbowej wydał dnia (...) marca 2015 r. postanowienie nr (...), między innymi na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a."), którym uchylił w całości swoje postanowienie z dnia (...) stycznia 2015 r. oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia (...) grudnia 2014 r. i orzekł o umorzeniu postępowania w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie ww. tytułów wykonawczych.

Z dokonanych przez Sąd ustaleń wynika, że organ doręczył powyższe postanowienie stronie skarżącej w dniu 25 marca 2015 r. i nie zostało ono do dnia 27 kwietnia 2015 r. zaskarżone do Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 54 § 3 p.p.s.a., organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Powyższy przepis reguluje instytucję samokontroli organu, którego akt prawny został zaskarżony do sądu administracyjnego. Celem wskazanej autokontroli jest umożliwienie organom administracji publicznej ponownej weryfikacji własnego działania bez konieczności angażowania sądu administracyjnego w ocenę jego zgodności z prawem (T. Woś w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. T. Wosia, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009, s. 323). Warunkiem skorzystania przez organ z omawianej instytucji jest uwzględnienie skargi w całości, przez co należy rozumieć uwzględnienie skargi co do istoty sprawy, chyba że skarżący wyraźnie wskazuje, że chodzi mu o inne rozstrzygnięcie.

W niniejszej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej uwzględnił wniesioną skargę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na postanowienie z dnia (...) stycznia 2015 r. i uchylił je w całości na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. Uchylił jednocześnie postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia (...) grudnia 2014 r. i orzekł o umorzeniu postępowania w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wskazanych na wstępie tytułów wykonawczych.

W sytuacji, gdy wniesiona została przez stronę skarżącą do wojewódzkiego sądu administracyjnego skarga na akt z zakresu administracji publicznej, a następnie wydane zostaje przez organ administracji publicznej, którego dotyczy skarga, orzeczenie w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a., postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe.

W myśl art. 161 § 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w sytuacji, gdy zaistnieje jedna z trzech podanych poniżej przesłanek:

1)

skarżący skutecznie cofnął skargę,

2)

w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania,

3)

postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Uwzględnienie przez organ w całości skargi w ramach opisanej powyżej autokontroli, tak jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, niewątpliwie stanowi trzecią z ww. wymienionych przesłanek stanowiących podstawę do umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego. Wskutek autokontroli organu doszło bowiem do wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonego postanowienia, co oznacza, że postępowanie sądowe wywołane wniesieniem skargi stało się bezprzedmiotowe.

W konsekwencji, w myśl art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.