Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1668503

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
II SA/Go 141/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Pauter.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.P. z dnia (...) roku postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2007 r., sygn. akt II SAB/Go 29/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. odrzucił skargę C.P. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie samowoli budowlanej. Skarga dotyczyła robót budowlanych związanych z rozbudową werandy wejściowej do budynku mieszkalnego przy ul. (...). Postanowienie to uprawomocniło się z dniem 7 kwietnia 2007 r.

Pismem z dnia (...) grudnia 2014 r. C.P., powołując się na wskazaną wyżej sygnaturę akt, wniósł o ponowne rozpatrzenie skargi dotyczącej samowoli budowalnej przy posesji przy ul. (...). Skargę - jak podał - wniósł na podstawie nowych okoliczności, przedstawionych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Do pisma załączył obszerną korespondencję prowadzoną z wieloma instytucjami, m.in. Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Głównym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Wojewodą oraz organami nadzoru budowlanego.

Skarżący wezwany do podania, czy pismo z dnia (...) grudnia 2014 r. stanowi nowo złożoną skargę, czy też skargę o wznowienie postępowania administracyjnego, pismem z dnia (...) stycznia 2015 r. podał, że złożył nową skargę. Następnie zarządzeniem z dnia 23 stycznia 2015 r. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych pisma z dnia (...) stycznia 2015 r. poprzez oznaczenie organu, którego akt, czynność, bezczynność bądź przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżył, wyraźne sprecyzowanie żądania oraz wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu, czynności, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Został również poinformowany o treści art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., tj. o zakresie właściwości rzeczowej wojewódzkich sądów administracyjnych, jak również o treści art. 46 § 1, art. 49, art. 52, art. 53 oraz art. 54 tej ustawy.

W odpowiedzi pismem z dnia (...) stycznia 2015 r. oświadczył, iż skarga dotyczy decyzji wydanej przez "inspektora budowlanego", wniósł o uchylenie decyzji nr (...), jak również iż skarga dotyczy bezczynności urzędu wynikającej z wskazań wyższej instancji. Na skutek takiego oświadczenia, pisma C.P. z (...) grudnia 2014 r., (...) stycznia oraz (...) stycznia 2015 r. zostały wyłączone z akt sprawy II SAB/Go 29/06, zakwalifikowane jako nowa skarga oraz przesłane Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego celem udzielenia odpowiedzi na nią.

W odpowiedzi na tak sformułowaną skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł o jej odrzucenie wskazując, iż w sprawie o numerze (...) pismo skarżącego z (...) marca 2014 r. oraz złożony do protokołu wniosek z (...) maja 2014 r. zakwalifikował jako skargi wniesione w trybie działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) i udzielił mu w tym zakresie w dniach (...) kwietnia 2014 r. oraz (...) czerwca 2014 r. pisemnych odpowiedzi. Na pisma informujące o załatwieniu skarg w tym trybie stronie nie służy skarga do sądu administracyjnego.

Kolejnym zarządzeniem z dnia 25 marca 2015 r. skarżący został wezwany - tym razem pod rygorem odrzucenia skargi - do uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych skargi z dnia (...) grudnia 2014 r. poprzez dokładne wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia, innego aktu) lub zaskarżonej czynności, ewentualnie przedmiotu zaskarżonej bezczynności. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 30 marca 2015 r. W odpowiedzi skarżący oświadczył pismem z dnia (...) marca 2015 r., że chodzi o bezprawnie nadbudowaną część werandy. Zadał również szereg pytań odnośnie działań podjętych w sprawie przez organy administracji publicznej oraz sąd administracyjny.

Dodatkowo, jak wynika z ustaleń Sądu, w sprawie o numerze (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wydał żadnej decyzji administracyjnej ani postanowienia, na które przysługiwałaby skarga do sądu administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Postępowanie sądowoadministracyjne może toczyć się wyłącznie na podstawie skutecznie wniesionej skargi. Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym (określonym w art. 46 i 47 p.p.s.a.), a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Brak któregoś ze wspomnianych elementów stanowi brak formalny skargi. Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku skargi nieuzupełnienie w powyższym terminie braków formalnych skutkuje jej odrzuceniem, co wynika z treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Z kolei w myśl art. 3 § 2 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k. 41 akt) wynika, iż wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi zostało prawidłowo doręczone skarżącemu dnia 30 marca 2015 r. Termin do wykonania zarządzenia rozpoczął swój bieg z dniem 31 marca 2015 r. i upłynął z dniem 7 kwietnia 2015 r. (przy uwzględnieniu faktu, że siódmy dzień terminu przypadł na 6 kwietnia 2015 r., tj. poniedziałek wielkanocny będący dniem wolnym od pracy i w związku z tym za ostatni dzień terminu należało uznać dzień następny, tj. wtorek 7 kwietnia). W terminie tym skarżący nie wskazał żadnego aktu bądź czynności z zakresu administracji publicznej wymienionego w art. 3 § 2 p.p.s.a., który zamierzał poddać kontroli sądu administracyjnego. Z nadesłanych przez WINB akt sprawy oraz ustaleń Sądu wynika, że w sprawie nr (...), na który to numer powoływał się skarżący, nie została wydana żadna decyzja administracyjna ani postanowienie podlegające zaskarżeniu do sądu administracyjnego, a jedynie pisma informujące o sposobie załatwienia skargi wniesionej w trybie działu VIII k.p.a. Dodatkowo skarżący nie wskazał nawet, które z pism wydanych w tej sprawie kwestionuje

Na podstawie treści skargi z dnia (...) grudnia 2014 r. oraz pism uzupełniających z (...) stycznia, (...) stycznia oraz (...) marca 2015 r. nie sposób również ustalić zakresu zarzucanej organom nadzoru budowlanego ewentualnej bezczynności bądź przewlekłego prowadzenia postępowania, w jakim Wojewódzki Sąd Administracyjny miałby prowadzić postępowanie. Oświadczenie skarżącego, że w sprawie chodzi o bezprawnie nadbudowaną część werandy jest niewystarczające, bowiem zakres właściwości sądów administracyjnych w zakresie kontroli działalności administracji publicznej został ściśle określony przywołanym wyżej przepisem art. 3 § 2 p.p.s.a.

Braki formalne skargi, uniemożliwiające nadanie jej dalszego biegu, nie zostały zatem uzupełnione w wymaganym terminie.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. należało orzec jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.