II SA/Go 1100/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2528013

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 lipca 2018 r. II SA/Go 1100/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Piątek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2018 r. odmawiającego sprostowania wyroku z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Go 1100/17 w sprawie ze skargi K. J. w przedmiocie wymierzenia grzywny Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wlkp. za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 czerwca 2017 r. sygn. akt II SAB/Go 23/17 postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

K.J. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę w przedmiocie wymierzenia grzywny Komendantowi Wojewódzkiemu Policji za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 czerwca 2017 r. sygn. akt II SAB/Go 23/17.

Wyrokiem z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Go 1100/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. oddalił skargę.

Pismem procesowym z dnia (...) kwietnia 2018 r. skarżący wniósł o sprostowanie orzeczenia poprzez sprostowanie w rozstrzygnięciu oddalenia skargi, na odrzucenie skargi.

Postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r., sygn. akt II SA/Go 1100/17 Sąd odmówił sprostowania wyroku. W ocenie Sądu żądanie zmiany wyroku poprzez zastąpienie słów "oddala skargę", słowami "odrzucić skargę" oraz zmianę słowa "wyrok" na słowo "postanowienie", nie spełnia przesłanek z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - dalej jako p.p.s.a.). Zdaniem Sądu żądana zmiana zmierza faktycznie do merytorycznej zmiany rozstrzygnięcia zawartego w sentencji wyroku. Ponadto ingeruje w jego treść, co wykluczało możliwość sprostowania w żądanym przez skarżącego zakresie.

Pismem z dnia (...) czerwca 2018 r. K.J. wniósł do tut. Sądu zażalenie w formie elektronicznej na ww. postanowienie, które zaskarżył w całości i wniósł o jego uchylenie i przekazanie sprawy celem ponownego i właściwego rozpatrzenia przez sąd I instancji, gdyż jego zdaniem nie da się wywieźć, iż rozstrzygnięcie jak i uzasadnienie prawne orzeczenia odpowiada prawu.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 czerwca 2018 r., skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez jego podpisanie i nadesłanie dodatkowo jednego jego odpisu własnoręcznie podpisanego lub poświadczonego za zgodność z oryginałem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jego odrzucenia zażalenia.

Wezwanie powyższe doręczono skarżącemu w dniu 23 czerwca 2018 r. W wyznaczonym terminie skarżący uzupełnił braki formalne w części, jedynie co do nadesłania własnoręcznie podpisanego zażalenia, nie dołączając dodatkowego odpisu zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie należało odrzucić.

Stosownie do treści art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., każde pismo strony w postępowaniu sądowym powinno zawierać m.in. podpis strony. Dodatkowo w myśl art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Uchybienie w tym przedmiocie stanowi brak formalny. Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku zażalenia nieuzupełnienie w powyższym terminie braków formalnych skutkuje jego odrzuceniem, o czym stanowi art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie zażalenie zostało wniesione w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą tut. Sądu. W związku z tym na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 czerwca 2018 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez jego własnoręczne podpisanie oraz nadesłanie dodatkowo jednego odpisu zażalenia, własnoręcznie podpisanego. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki skierowanej do skarżącego (k. 83 akt sądowych) wynika, iż wezwanie do uzupełnienia wskazanych wyżej braków formalnych zażalenia zostały doręczone dnia 23 czerwca 2018 r. W dniu 28 czerwca 2018 r. do tut. Sądu wpłynęła korespondencja od K.J. zawierająca powyższe wezwanie oraz jeden egzemplarz kserokopii zażalenia własnoręcznie podpisanej przesłanej przez sekretariat. Skarżący w wyznaczonym terminie nie uzupełnił braku formalnego zażalenia poprzez nadesłanie dodatkowego jednego odpisu zażalenia.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.