Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1961634

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 stycznia 2016 r.
II SA/Gl 971/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jednym z takich wymagań, stosownie do art. 47 § 1 p.p.s.a., jest dołączenie odpisów skargi i odpisów załączników dla doręczenia ich stronom. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi skutkuje, stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., odrzuceniem skargi.

Podkreślenia wymaga przy tym, że w uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13 wyjaśniono, że niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby opisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd.

W niniejszej sprawie przesyłkę poleconą zawierającą wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi przez nadesłanie 3 jej odpisów, doręczono skarżącej w dniu 30 października 2015 r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 6 listopada 2015 r. (piątek - dzień roboczy), skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi.

W związku z powyższym Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.