Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729749

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 czerwca 2015 r.
II SA/Gl 955/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej w sprawie kursu dotyczącego uprawnień na przewóz towarów niebezpiecznych w kwestii zażalenia od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyznania prawa pomocy postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 30 marca 2015 r. Sąd oddalił wniosek J. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Odpis tego orzeczenia został przesłany na adres pełnomocnika strony i odebrany przez uprawnionego pracownika (D. S.) w dniu 10 kwietnia 2015 r. Oznacza to, że siedmiodniowy termin do wniesienia środka zaskarżenia (zażalenia) upływał z dniem 17 kwietnia 2015 r. Tymczasem przesyłkę zawierającą zażalenie nadano w urzędzie pocztowym w dniu 20 kwietnia 2015 r., a więc już po upływie ustawowego terminu do dokonania tej czynności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Na mocy art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Tym samym, wobec zaistniałych wyżej okoliczności zażalenie J. B. jako wniesione uchybieniem ustawowego terminu podlegało odrzuceniu na mocy art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 tej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.