Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724777

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 października 2019 r.
II SA/Gl 930/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Matan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 7 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. P. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie opłaty za usługi wodne postanawia:

1) umorzyć postępowanie sądowe;

2) zasądzić od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w K.

na rzecz strony skarżącej kwotę 20 132,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści dwa złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Gmina P. (dalej: "skarżący") pismem z dnia 11 czerwca 2019 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w K. (dalej: "organ") z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie opłaty za usługi wodne. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, albowiem decyzją własną z dnia (...) r., nr (...), uwzględnił skargę w całości.

Ponadto pismem z dnia 2 sierpnia 2019 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o umorzenie postępowania w związku z jego bezprzedmiotowością, a pismem z dnia 5 września 2019 r. organ poinformował, że decyzja z dnia (...) r. nie została zaskarżona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w K. wydał decyzję uwzględniającą skargę w myśl art. 54 § 3 p.p.s.a. Decyzja uchylająca zaskarżony akt nie została zaskarżona w ustawowym terminie, zatem jest prawomocna.

Wskutek uchylenia przez organ zaskarżonego aktu przestał istnieć przedmiot postępowania przed sądem administracyjnym.

Mając na względzie powyższe Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a. postanowił umorzyć postępowanie sądowe.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a.

Koszty te obejmują wpis sądowy od skargi w wysokości 9 332,00 zł oraz wynagrodzenie reprezentującego stronę skarżącą radcę prawnego w kwocie

10 800,00 zł, obliczone w oparciu o § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.