Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720875

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 września 2019 r.
II SA/Gl 927/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 23 września 2019 r. sprawy ze skargi Gminy P. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie opłaty za usługi wodne postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowe;

2. zasądzić od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach na rzecz strony skarżącej kwotę 21181,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 czerwca 2019 r. strona skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzje wymienioną w sentencji postanowienia. W skardze wniesiono o zwrot kosztów postępowania.

Decyzją z dnia (...) r., nr (...) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach uchylił w całości zaskarżoną decyzję.

Informacja o uwzględnieniu skargi i uchyleniu zaskarżonej decyzji została zawarta w odpowiedzi na skargę, a odpis decyzji wydanej w trybie autokontroli dołączono do akt administracyjnych sprawy. W piśmie z dnia 5 września 2019 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach poinformował, że decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję nie została zaskarżona. W załączeniu pisma organ przesłał zwrotne potwierdzenie odbioru wymienionej decyzji przez stronę skarżącą w dniu 16 lipca 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach wydał decyzję uwzględniającą skargę w myśl art. 54 § 3 p.p.s.a. Decyzja uchylająca zaskarżony akt nie została zaskarżona w ustawowym terminie, zatem jest prawomocna.

Wskutek uchylenia przez organ zaskarżonego aktu przestał istnieć przedmiot postępowania przed sądem administracyjnym.

Mając na względzie powyższe Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a. postanowił umorzyć postępowanie sądowe.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a.

Koszty te obejmują wpis sądowy od skargi w wysokości 10381,00 zł oraz wynagrodzenie reprezentującego stronę skarżącą radcę prawnego w kwocie

10800,00 zł, obliczone w oparciu o § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.