Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802020

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 października 2017 r.
II SA/Gl 899/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 października 2017 r. sprzeciwu k.c. i I. C. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie legalności robót budowlanych oddala sprzeciw.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.