II SA/Gl 879/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2428321

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 stycznia 2018 r. II SA/Gl 879/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. T. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o wymeldowaniu w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu. postanawia: oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Na druku urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie fachowego pełnomocnika z urzędu. W druku podał, że nie posiada żadnego majątku, nie dysponuje żadnymi dochodami i uzyskuje dochody z prac dorywczych. Pismem z dnia 7 listopada 2017 r. referendarz sądowy wezwał skarżącego do uprawdopodobnienia okoliczności podniesionych we wniosku poprzez udokumentowanie wysokości bieżących wydatków, wskazanie tytułu prawnego do lokalu w którym zamieszkuje oraz udokumentowanie wysokości uzyskiwanych dochodów. W odpowiedzi (która doręczona została Sądowi w dniu 24 listopada 2017 r.) skarżący wskazał, że nie rozumie treści wezwania w części dotyczącej tytułu prawnego do nieruchomości jednocześnie zaznaczając, że w najbliższym czasie podejmie stałe zatrudnienie i w związku z tym niezwłocznie nadeśle kopię umowy o pracę. Podał również, że nie ma stałego miejsca zamieszkani, pomieszkując u znajomych lub w hotelach robotniczych.

Kolejnym wezwaniem - z dnia 5 grudnia 2017 r. referendarz sądowy zobowiązał wnioskodawcę do nadesłania dokumentów wykazujących wysokość wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia.

W odpowiedzi, przesłanej w dniu 18 grudnia 2017 r. skarżący wyjaśnił, że umowę o pracę uzyska z dniem (...) r. i niezwłocznie prześle ją do Sądu.

Do dnia dzisiejszego żaden dokument nie został przesłany.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając wniosek zważono, co następuje:

Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Zgodnie zaś z art. 245 § 1 przywołanej regulacji, prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia fachowego pełnomocnika z urzędu może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że skorzystanie z tej formy prawa pomocy zostało przewidziane dla osób, które znajdują się w wyjątkowo trudnym położeniu materialnym a z przedstawionych okoliczności wynika, że nawet przy najdalej idących wysiłkach nie są w stanie samodzielnie wygospodarować środków na ten cel.

Biorąc pod uwagę informacje podane przez stronę, a właściwie ich brak uznano, że wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Wypada zwrócić uwagę, że nieprzypadkowo ustawodawca w art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. posłużył się zwrotem "wykaże". Oznacza to, że to na osobę ubiegającą się o przyznanie prawa pomocy został przerzucony ciężar przedstawienia swojej sytuacji materialnej w taki sposób, aby przekonać o zasadności złożonego wniosku. Instrumentem służącym wyjaśnieniu wątpliwości w tym zakresie jest wezwanie, o którym mowa w art. 255 p.p.s.a. Uzyskanie dodatkowego oświadczenia strony lub dokumentów źródłowych dotyczących jej stanu majątkowego oraz wyjaśnień odnośnie sytuacji rodzinne w trybie art. 255 p.p.s.a. służy uzupełnieniu stanu wiedzy sądu o sytuacji strony (por. postanowienie NSA z dnia 28 stycznia 2009 r. sygn. akt II GZ 332/08 - System Informacji Prawniczej Lex nr 551914). Konsekwencją uchylenia się od tego obowiązku lub udzielenia niekompletnych albo nieprawdziwych informacji może być odmowa przyznania prawa pomocy (tak orzekł NSA np. w postanowieniu z dnia 30 lipca 2009 r. sygn. akt I FZ 180/09 - Lex nr 552208, w postanowieniu z dnia 28 lipca 2009 r. sygn. akt I OZ 744/09 - Lex nr 552504, w postanowieniu z dnia 23 marca 2012 sygn. akt I OZ 184/12 - 1136769 oraz w postanowieniu z dnia 28 marca 2012 r. sygn. akt I OZ 182/12 - Lex 1136768).

W rozpoznawanej sprawie skarżący nie podał wysokość uzyskiwanych dochodów, co pozwoliłoby na ustalenie, czy są one na tyle nikłe, że pozwalają na zaspokojenie elementarnych potrzeb egzystencjalnych, czy też możliwe jest z nich poniesienie wydatków związanych z postępowaniem sądowym, a więc samodzielne opłacenie usług fachowego pełnomocnika oraz uiszczenie kosztów sądowych. W opisanym stanie faktycznym nie można więc ustalić, czy spełnione zostały przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy.

Zważywszy na powyższe, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 tej ustawy postanowiono jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.