II SA/Gl 87/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2482392

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. II SA/Gl 87/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sędziowie WSA: Grzegorz Dobrowolski, Elżbieta Kaznowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. na rozprawie sprawy ze skargi P. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić skarżącemu wpis od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 grudnia 2017 r., działający przez pełnomocnika, P. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...) r. utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta P. z dnia (...) r. orzekającą o cofnięciu P. P. posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami nr (...) prawo jazdy druk seria (...) z dnia (...) r. wydane przez Prezydenta Miasta P. W krótkim uzasadnieniu wskazano, że wobec orzeczenia lekarskiego z dnia (...) r. wydanego przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S., stwierdzającego bezterminowe istnienie przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, cofnięcie uprawnień było niezbędne i uzasadnione.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach wniosło o jej oddalenie, podtrzymując w pełni swojej stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Pismem z dnia 22 marca 2018 r. pełnomocnik skarżącego w jego imieniu cofnął w całości złożoną skargę, wnosząc jednocześnie o zwrot uiszczonej opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrując sprawę zważył, co następuje:

Na mocy art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi jest dla sądu wiążące, z wyjątkiem przypadków gdy miałoby ono na celu obejście prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zdaniem Sądu w rozpatrywanej sprawie nie zachodzą wskazane przesłanki, ograniczające dopuszczalność cofnięcia skargi, a zatem skarżący dokonał skutecznego cofnięcia skargi i cofnięcie to należy uznać za dopuszczalne. Cofnięcie skargi należy zatem do czynności dyspozycyjnych strony i jest niedopuszczalne jedynie wówczas, gdy może wywołać skutki, o których mowa w powołanym przepisie. Zdaniem Sądu takie okoliczności w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą. Wobec powyższego, cofnięcie skargi uznać należało za w pełni skuteczne.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny działając na mocy art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi, w myśl którego sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu rozstrzygnięto zgodnie z dyspozycją art. 232 § 1 pkt 1 cytowanej powyżej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.