Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1961627

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 grudnia 2015 r.
II SA/Gl 854/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sędziowie WSA: Piotr Broda, Grzegorz Dobrowolski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy ze skargi J. M. i A. M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji nakładającej obowiązek przedłożenia projektu budowlanego zamiennego postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 29 lipca 2015 r. J. M. oraz A. M., reprezentowani przez adwokata, wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., skargę na decyzję tegoż organu z dnia (...) r., nr (...). Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy uchylił, wydaną w wyniku wznowienia postępowania z urzędu, decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. z dnia (...) r. nr (...) odmawiając jednocześnie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji z dnia (...) r. nr (...) w części dotyczącej hali magazynowo-garażowej. Powołaną decyzją z dnia (...) r. nałożono na skarżącego obowiązek sporządzenia projektu budowlanego zamiennego wraz z uzgodnieniami i opiniami oraz oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Pismem złożonym w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu 18 grudnia 2015 r. pełnomocnik skarżących cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) uprawnia stronę do cofnięcia skargi. Cofnięcie skargi jest dla sądu wiążące, z wyjątkiem przypadków gdy miałoby ono na celu obejście prawa lub w konsekwencji powodowało utrzymanie w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że w rozpatrywanym przypadku nie zachodzą wskazane wyżej przesłanki ograniczające dopuszczalność cofnięcia skargi, wobec czego dokonane cofnięcie jest skuteczne.

Okoliczność ta uzasadnia umorzenie przez Sąd postępowania w sprawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 wskazanej powyżej ustawy. O zwrocie wpisu sądowego od skargi nie rozstrzygnięto, stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, wobec cofnięcia skargi w dniu rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.