Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989279

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 marca 2009 r.
II SA/Gl 843/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego postanawia:

1.

zwolnić skarżącego od kosztów sądowych w całości;

2.

ustanowić radcę prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

Na skutek wezwania do uiszczenia wpisu od skargi w przedmiotowej sprawie M. K. wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy. Wniosek ten złożył na urzędowym formularzu precyzując następnie jego zakres jako zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

W uzasadnieniu wniosku skarżący podniósł, iż sam nie jest w stanie samodzielnie zajmować się sprawami urzędowymi, gdyż przebywa obecnie w (...) i zażywa (...). Skarżący nie posiada żadnych oszczędności pieniężnych ani wartościowego majątku ruchomego, jego jedyny dochód stanowi renta w wysokości około (...) zł brutto, z której płaci m.in. alimenty w wysokości (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym, czyli w świetle art. 245 § 2 ustawy obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego, następuje, gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie pokryć jakichkolwiek kosztów postępowania.

Przenosząc te uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy, należy zauważyć, że powyższa przesłanka przyznania prawa pomocy została w stosunku do skarżącego spełniona w stopniu pozwalającym na uwzględnienie złożonego przez niego wniosku. Osiągany przez niego obecnie dochód w postaci renty stanowi zaledwie kwotę (...) zł brutto, z czego skarżący obowiązany jest pokryć alimenty w kwocie

(...) zł. Natomiast odbywając leczenie w (...) nie jest on obecnie w stanie podjąć pracy, która stanowiłaby dodatkowe źródło dochodu.

Ocena możliwości finansowych skarżącego - dokonana w oparciu o złożone przez niego oświadczenia - prowadzi zatem do wniosku, iż jego miesięczny dochód nie pozwala mu na poniesienie kosztów postępowania sądowego w niniejszej sprawie i sfinansowanie wynagrodzenia fachowego pełnomocnika.

Podkreślić wymaga, iż Sąd nie kwestionował wiarygodności oświadczeń skarżącego zawartych w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy, mimo, że nie przedstawił on żadnych dokumentów na potwierdzenie podniesionych przez niego okoliczności. Zauważyć należy, że strona składając oświadczenie o swoim stanie rodzinnym, majątkowym oraz dochodach, zgodnie z pkt 13 urzędowego formularza wniosku PPF, oświadcza, iż znana jest jej treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy. Ponadto, zgodnie z art. 249 ustawy przyznanie prawa pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli okaże się, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

Mając na uwadze przytoczoną powyżej argumentację Sąd działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 ustawy, orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.