Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663935

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
II SA/Gl 749/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z wpisu sądowego od skargi kasacyjnej oraz opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem z dnia 20 marca 2015 r. w związku z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia postanawia: zwolnić skarżącego z obowiązku uiszczania wpisu sądowego od skargi kasacyjnej oraz opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem z dnia 20 marca 2015 r. w związku z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zwolnił skarżącego G. M. z obowiązku uiszczania wpisu sądowego od skargi.

Pismem z dnia 20 marca 2015 r. skarżący wystąpił z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 20 marca 2015 r., jednocześnie w piśmie tym skarżący zawarł wniosek o zwolnienie z opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z dnia 20 marca 2015 r. z uzasadnieniem. We wniosku wskazano, że sytuacja materialna wnioskodawcy uległa pogorszeniu w związku z tym, że w dniu (...) r. został potrącony przez samochód, co wiązało się z koniecznością wielomiesięcznej rehabilitacji.

Odpowiadając na wezwanie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II z dnia 20 marca 2015 r. skarżący nadesłał wypełniony formularz druku PPF wraz z pismem przewodnim z dnia 2 kwietnia 2015 r. W piśmie tym wskazał, że poza zwolnieniem z opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku, domaga się również zwolnienia z wpisu od skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu urzędowego formularza druku PPF skarżący podał, że utrzymuje się z pracy w gospodarstwie rolnym, która przynosi roczny dochód rzędu 4.300 zł (wg. danych GUS). Wnioskodawca wskazał, że posiada szereg zaległości wobec takich instytucji jak Urząd Skarbowy w Z., KRUS w C. czy ZBM TBS w Z. W (...) r. została zniesiona pomiędzy nim, a małżonką wspólność majątkowa. Wnioskodawca jest właścicielem zagrody wiejskiej, w skład której wchodzą dwa budynki oraz grunty rolne o powierzchni 3,28 ha. Skarżący zamieszkuje w przydzielonym przez gminę Z. mieszkaniu czynszowym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

W myśl art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwana dalej p.p.s.a.) strona może się ubiegać o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3 p.p.s.a.). Przepis art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. stanowi natomiast, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje wówczas, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W ocenie Sądu zakres wniosku skarżącego z dnia 20 marca 2015 r., sprecyzowany w piśmie z dnia 2 kwietnia 2015 r., przesądza o tym, że skarżący złożył nowy wniosek o przyznanie prawa pomocy, w którym domaga się zwolnienia z wpisu sądowego od skargi kasacyjnej oraz zwolnienia od opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z dnia 20 marca 2015 r. z uzasadnieniem, w związku z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia.

Jak wynika z treści powołanych przepisów, kryterium przesądzającym o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa pomocy jest stan majątkowy wnioskodawcy. Ustawa w sposób precyzyjny określa warunki przyznania prawa pomocy, zaś kryteria te każdorazowo są odnoszone do sytuacji finansowej ubiegającego się o przyznanie prawa pomocy. Dopiero analiza podanych we wniosku okoliczności dokonywana w związku z przepisami ustawy daje odpowiedź, czy w odniesieniu do konkretnej sytuacji zachodzą przesłanki przemawiające za uwzględnieniem wniosku.

W ocenie Sądu sytuacja materialna G. M. jest szczególnie ciężka, a skarżący wykazał w sposób dostateczny i przekonujący, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych w postaci wpisu od skargi kasacyjnej oraz opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem z dnia 20 marca 2015 r. w związku z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Mając na względzie powyższe Sąd, działając na podstawie art. 245 p.p.s.a., art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., art. 254 § 1 p.p.s.a., postanowił orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.