II SA/Gl 740/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2434539

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 lutego 2018 r. II SA/Gl 740/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K., k.c., Z. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz skarżących kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, na które składa się wpis od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 30 listopada 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia (...) r., nr (...) oraz umorzył postępowanie administracyjne.

Powyższe orzeczenie zostało wydane w związku z wniesieniem przez M. K., k.c. i Z. C. pismem z dnia 29 czerwca 2017 r. skargi na ww. decyzję organu drugiej instancji. W skardze skarżący wnieśli o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu pierwszej instancji oraz o umorzenie postępowania, a ponadto o zasądzenie na ich rzecz zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 200 i art. 209 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), należało zasądzić z urzędu od organu, którego decyzja została uchylona, na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

W myśl zaś art. 205 § 2 p.p.s.a. do niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobiście zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe. Zgodnie z art. 211 w zw. z art. 212 § 1 p.p.s.a. do kosztów sądowych zalicza się wpis od skargi.

W tym stanie rzeczy należało zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz skarżących kwotę 100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania z tytułu zwrotu uiszczonego wpisu od skargi.

Mając na względzie powyższe Sąd działając w oparciu o art. 224 p.p.s.a. w związku z art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a., art. 209 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.