Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789581

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
II SA/Gl 710/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 czerwca 2015 r. K. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B., skargę na decyzję tegoż organu z dnia (...) r., nr (...). Zaskarżoną decyzją utrzymana została w mocy decyzja Wójta Gminy L. z dnia (...) r., nr (...) ustalająca dla skarżącej w kwocie (...) zł jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w L. (działka o nr ewidencyjnym "1"), wynikającą z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z jej zbyciem.

Zarządzeniem z dnia 20 lipca 2015 r. Przewodniczący Wydziału II zobowiązał skarżącą do usunięcia braku formalnego skargi poprzez wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia, tj. podania kwoty jaką kwestionuje, a w szczególności, czy stanowi ją cała, nałożona skarżoną decyzją, opłata. Na dokonanie powołanej czynności wyznaczono termin 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. W odpowiedzi na wezwanie, w terminie zakreślonym powyżej - skarżąca pismem z dnia 4 sierpnia 2015 r. cofnęła skargę.

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi zaś wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Cofnięcie skargi należy zatem do czynności dyspozycyjnych strony i jest niedopuszczalne jedynie wówczas, gdy może wywołać skutki, o których mowa w powołanym przepisie. Zdaniem Sądu takie okoliczności w zawisłej sprawie nie zachodzą. Wobec powyższego cofnięcie skargi uznać należało za w pełni skuteczne.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach działając na mocy art. 161 § 2 p.p.s.a. oraz art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., w myśl którego sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę - orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.