Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2978243

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 14 maja 2020 r.
II SA/Gl 71/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej A. w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 grudnia 2019 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej A. w G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję wskazaną w rubrum niniejszego postanowienia.

Decyzją z dnia (...) r., nr (...) organ uwzględnił skargę w całości, m.in. uchylając zaskarżoną decyzję.

O powyższym poinformowano Sąd w odpowiedzi na skargę z dnia (...) r. Do akt dołączono również decyzję wydaną w trybie autokontroli, która nie została zaskarżona do sądu administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W rozpoznawanej sprawie wskutek autokontroli organu doszło do wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji w terminie 30 dni od otrzymania skargi, co oznacza również, że postępowanie sądowe wywołane wniesieniem skargi stało się bezprzedmiotowe.

Mając na względzie powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.