Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720768

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 września 2019 r.
II SA/Gl 664/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. w C. na uchwałę Rady Miasta C. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy postanawia

1. umorzyć postępowanie sądowe,

2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 300 (trzysta) zł uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

"A" sp. z o.o. w C. reprezentowana przez pełnomocnika radcę prawnego W. M., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na na uchwałę Rady Miasta C. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.

W piśmie z dnia 12 września 2019 r. pełnomocnik strony skarżącej cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę, a czynność ta wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Natomiast zgodnie z regulacją art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

W przedmiotowej sprawie nie zachodzą przyczyny, które nakazywałyby uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne. Zatem wobec skutecznego cofnięcia skargi postępowanie sądowe należało umorzyć.

W związku z powyższym, na mocy art. 161 § 1 pkt 1 oraz art. 161 § 2 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.