Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884169

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 września 2012 r.
II SA/Gl 645/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sędziowie: NSA Ewa Krawczyk (spr.), WSA Włodzimierz Kubik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2012 r. sprawy ze skargi L. Z. oraz W. Z. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.