II SA/Gl 525/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2427197

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2018 r. II SA/Gl 525/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii skargi kasacyjnej organu odwoławczego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 września 2017 r. postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną.

2.

zwrócić organowi odwoławczemu kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 13 września 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, na skutek skargi I.M., uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej i umorzył postępowanie administracyjne w tej sprawie.

W ustawowym terminie umocowany do sporządzenia skargi kasacyjnej pełnomocnik organu odwoławczego wniósł do Sądu ten środka zaskarżenia od powyższego wyroku.

Na podstawie zarządzenia z dnia 10 listopada 2017 r. ww. pełnomocnik został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi kasacyjnej poprzez złożenie wniosku o rozpoznanie jej na rozprawie albo oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy. Do wykonania tego wezwania wyznaczono termin 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 22 listopada 2017 r. Do dnia niniejszego posiedzenia niejawnego nie został jednak uzupełniony powyższy brak formalny skargi kasacyjnej.

Tymczasem, zgodnie z art. 176 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., skarga kasacyjna jako pismo kwalifikowane musi spełniać określone wymogi formalne m.in. zawierać wniosek o rozpoznanie jej na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy. Nieuzupełnienie w terminie braku formalnego skargi kasacyjnej skutkuje jej odrzuceniem, zgodnie z art. 178 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik skarżącego, mimo prawidłowego wezwania, nie złożył wymaganego wniosku albo oświadczenia należało zatem orzec jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 178 p.p.s.a. O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej postanowiono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.