Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2885860

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 21 września 2012 r.
II SA/Gl 51/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sędziowie WSA: Elżbieta Kaznowska, Maria Taniewska-Banacka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 21 września 2012 r. na rozprawie sprawy ze skargi B. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zajęcia pasa drogowego w kwestii wniosku skarżącej o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 marca 2012 r. postanawia oddalić wniosek o uzupełnienie wyroku Sądu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.