Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1676641

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 marca 2015 r.
II SA/Gl 48/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Żurawik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., znak (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. S. złożył skargę z dnia 22 grudnia 2014 r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., znak (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

Zarządzeniem z dnia 14 stycznia 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego w kwoce 200 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący odpis zarządzenia odebrał w dniu 9 lutego 2015 r., jednak zarządzenia nie wykonał w zakreślonym terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, w tym skargi, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżący, pomimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem go o konsekwencjach prawnych niedopełnienia obowiązku uiszczenia wpisu, nie uczynił tego w wymaganym terminie.

Należy zatem uznać, że zachodzą okoliczności z art. 220 § 3 p.p.s.a. uzasadniające odrzucenie skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.