Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 9 września 2004 r.
II SA/Gl 461/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 września 2004 r. sprawy ze skargi A. J. i L. R.- J. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę postanawia: s k a r g ę o d r z u c i ć

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnemu (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 - zwanej dalej ustawą p.s.a./ skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Jak wynika z przedłożonych Sądowi akt postępowania administracyjnego, zaskarżona decyzja została doręczona pełnomocnikowi skarżących dnia (...). Termin do wniesienia skargi upłynął zatem (...), gdy tymczasem skarga sporządzona dnia (...) została przesłana za pośrednictwem poczty dnia (...).

Jako spóźniona podlegała zatem odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy p.s.a.