Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 września 2004 r.
II SA/Gl 452/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca została wezwana przez Sąd do uzupełnienia w terminie 7 dni braku formalnego skargi przez nadesłanie dwóch odpisów skargi. Wezwanie to zostało jej doręczone za pośrednictwem poczty dnia (...). W zakreślonym terminie skarżąca przesłała na adres Sądu jedynie jeden odpis skargi.

Wobec nieuzupełnienia braków skargi podlegała ona zatem odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 57 § 1 i art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).