Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2098290

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
II SA/Gl 43/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.c. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 43/16 o odrzuceniu skargi postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 43/16 odrzucono skargę k.c. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, z powodu nieuzupełnienia braku formalnego. Odpis tego orzeczenia został doręczony skarżącemu w dniu (...) r.

W dniu (...) r. skarżący wniósł na powyższe postanowienie zażalenie.

Na podstawie zarządzenia z dnia 4 maja 2016 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł. W zarządzeniu tym wskazano, iż wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 maja 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu zostało zaskarżone przez skarżącego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który postanowieniem z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt I OZ 723/16 oddalił przedmiotowe zażalenie.

W związku z powyższym zarządzeniem z dnia 18 lipca 2016 r. wezwano ponownie skarżącego do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) r.

W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu (...) r. (wtorek - dzień roboczy) skarżący nie uiścił wymaganej opłaty sądowej. W piśmie z dnia (...) r. skarżący zwrócił się natomiast o "odroczenie wniesienia opłaty do czasu zakończenie postępowania zgodnego z prawem".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, w tym wypadku zażalenia, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zażalenie, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym, podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) i wynosi 100 zł.

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. zażalenie, od którego mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W rozpoznawanej sprawie mimo prawidłowego wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia wraz z pouczeniem o skutkach prawnych niedokonania powyższego, skarżący nie uiścił wymaganej opłaty sądowej.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak sentencji postanowienia.

Na marginesie wskazać należy, że termin do uiszczenia wpisu jest terminem ustawowym, tym samym nie jest możliwe jego skrócenie lub przedłużenie przez sąd, możliwość taka istnieje bowiem tylko w odniesieniu do terminów sądowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.