Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749627

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.
II SA/Gl 429/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. N. oraz W. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 kwietnia 2015 r. A. N., W. N. oraz M. Z. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C., skargę na decyzję tego organu z dnia (...) r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta C. z dnia (...) r. nakazującą A. N., W. N. oraz M. Z. przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału II zarządzeniem z dnia 8 maja 2015 r. wezwał skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200,00 zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Dla dokonania powyższej czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wskazano także, że uiszczenie wpisu przez któregokolwiek ze skarżących zwalnia pozostałe osoby z obowiązku jego uiszczenia.

W związku z pismem M. Z. z dnia 3 czerwca 2015 r. informującym, że nie wnosi ona skargi Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z dnia 12 czerwca 2015 r. wykreślił tą osobę z listy skarżących.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl z kolei art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis. Nieuiszczenie w wyznaczonym terminie wpisu stanowi podstawę do odrzucenia skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wskazane wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącemu W. N. w dniu 28 maja 2015 r. Natomiast przesyłka skierowana do A. N. została przesłana na podany w skardze adres i wobec nieobecności strony skarżącej była dwukrotnie awizowana (w dniu 2 czerwca 2015 r. oraz w dniu 10 czerwca 2015 r.), o czym umieszczono zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji. Na skutek niepodjęcia przesyłki w terminie 14 dni od daty pierwszego awiza została ona zwrócona do Sądu. Stanowiło to podstawę do uznania, że doręczenie wezwania skierowanego do A. N. było skuteczne i zostało dokonane z upływem 16 czerwca 2015 r. (art. 73 § 4 p.p.s.a.)

Powyższe oznacza, że wyznaczony termin do uiszczenia wpisu upłynął dla W. N. w dniu 5 czerwca 2015 r., natomiast dla A. N. w dniu 23 czerwca 2015 r.

Skarżący mimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższych czynności, należnej opłaty sądowej nie uiścili.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.