Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891474

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 października 2012 r.
II SA/Gl 415/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka.

Sędziowie: WSA Iwona Bogucka (spr.), NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2012 r. sprawy ze skargi R. M. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania wypisu z ewidencji gruntów i budynków oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.