Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2008 r.
II SA/Gl 404/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. D. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił, z uwagi na brak uiszczenia wpisu stałego w wymaganej wysokości, skargę W. D., wniesioną w jego imieniu przez adwokata, na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...)

w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego. Wpis od przedmiotowej skargi wynosi bowiem (...) zł a uiszczona została w wymaganym terminie opłata w kwocie (...) zł.

Odpis powyższego orzeczenia wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu (...) r.

W dniu (...) r. pełnomocnik wniósł do Sądu pismo, w którym zawarł wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wymaganego wpisu sądowego. Do wniosku załączony został dowód wpłaty kwoty (...) zł uiszczonej na rachunek Sądu. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik, powołując się na wskazane na wstępie postanowienie Sądu z dnia 12 maja 2008 r., zaakcentował wątpliwości, jakie wyłaniają się na tle regulacji zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), dalej zwanej rozporządzeniem, w zakresie relacji między § 2 ust. 1 pkt 2a § 2 ust. 3 pkt 1 tego aktu. W powyższej okoliczności pełnomocnik ten upatruje zatem brak swojej winy w uiszczeniu jedynie kwoty (...) zł tytułem wpisu sądowego od skargi. Jego zdaniem, regulacja ta nie pozwala na jednoznaczne, a ponadto w niniejszej sprawie, zgodnie ze stanowiskiem Sądu, rozumienie treści przywołanych przepisów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2006 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej w skrócie ustawy, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Stosownie do art. 87 § 1 ustawy, pismo z przedmiotowym wnioskiem wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 ustawy) oraz dokonać czynności, której strona nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 ustawy). Zauważyć przy tym należy, iż kryterium braku winy wiąże się z obowiązkiem strony (jej pełnomocnika) do zachowania należytej staranności przy dokonywaniu czynności procesowych, dla których skuteczności określony jest ustawowy termin. Brak winy oznacza więc, że strona (jej pełnomocnik) nawet przy dołożeniu jak najwyższych starań nie była w stanie zapobiec jego uchybieniu.

Przenosząc powyższą regulację na grunt niniejszej sprawy Sąd uznał, iż zgłoszony przez pełnomocnika skarżącego wniosek został wniesiony w ustawowym terminie. W ocenie Sądu, przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu (...) r., tj. w dacie doręczenia tej osobie postanowienia o odrzuceniu skargi.

Ponadto, dokonana została uchybiona czynność procesowa poprzez uiszczenie kwoty (...) zł.

Dalsza przesłanka przywrócenia terminu, która podlega ocenie Sądu to brak winy strony. Tymczasem w rozpatrywanej sprawie nie sposób uznać, iż wnioskodawca, działający przez fachowego pełnomocnika, dochował należytej staranności, a tym samym wykazał brak własnej winy w uchybieniu terminowi.

Podkreślić wymaga, iż powołana przez pełnomocnika regulacja § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, w oparciu o którą, dokonał on uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, wskazuje, iż kwota ta stanowi wpis stały od skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Natomiast skarga wniesiona została w odniesieniu do obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego, który założony został w drodze aktu administracyjnego. Nie ulega zatem wątpliwości, iż podstawę prawną wymaganego wpisu stałego od skargi stanowi § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, odnoszący się do spraw z zakresu budownictwa i architektury.

W ocenie Sądu wniosek nie zasługuje na uwzględnienie. Należy mieć na uwadze, iż skarga wniesiona została przez adwokata, a ten jako podmiot fachowy obowiązany jest świadczyć usługi prawne i dokonywać czynności prawnych (w tym procesowych) z najwyższą starannością w stosunku do osób trzecich. W sytuacji, w której po stronie ww. pełnomocnika zaistniały wątpliwości w zakresie interpretacji powołanych wyżej podstaw prawnych uiszczania wpisów sądowych, mógł on zasięgnąć informacji w tym zakresie bezpośrednio w Sądzie - w Wydziale Informacji Sądowej.

W świetle powyższych uwag, Sądu uznał, iż w sprawie nie miały miejsca okoliczności, które obiektywnie uniemożliwiły stronie, działającej przez pełnomocnika, dokonanie uchybionej czynności nawet w sytuacji największego w danych warunkach wysiłku. Złożony przez skarżącego wniosek podlega zatem oddaleniu, stosownie do art. 86 § 1 ustawy.