Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 maja 2008 r.
II SA/Gl 404/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.D. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącemu (...) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem wniesionym w dniu (...) r. W.D., reprezentowany przez adwokata, wystąpił ze skargą na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego.

Do skargi załączono dowód uiszczenia w dniu (...) r. na rachunek bankowy Sądu wpisu w kwocie (...) zł.

Jak wynika z akt sprawy zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu (...) r.

Do dnia rozpoznania sprawy na rachunek Sądu ani w jego kasie nie została uiszczona przez pełnomocnika strony skarżącej opłata sądowa w kwocie (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej zwaną ustawą, od skargi pobiera się wpis. Wpis stały w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu budownictwa i architektury (do których niewątpliwie należy niniejsza skarga), wynosi 500 zł, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Nadto, jak wynika z treści art. 221 ustawy, pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, a podlegają opłacie stałej, Sąd odrzuca bez wzywania o uiszczenie tej opłaty.

Wskazana regulacja prawna znajduje zastosowanie do skarg wniesionych po dniu 17 marca 2006 r., tj. po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie o sygn. akt SK 11/05 (Dz. U. Nr 45, poz. 322), który orzekł, że § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest niezgodny z art. 221 ustawy oraz art. 2 Konstytucji. Z uwagi na utratę mocy obowiązującej ww. przepisu odpadła podstawa prawna do wezwania adwokata lub radcy prawnego do uiszczenia wpisu stałego od skargi.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika w osobie adwokata, w ustawowym terminie do wniesienia skargi, tj. do dnia (...) r. nie uiściła wymaganej opłaty sądowej. Na rachunek Sądu uiszczona została jedynie kwota (...) zł.

W związku z tym, iż w rozpatrywanej sprawie skargę podlegającą opłacie stałej wniósł pełnomocnik strony skarżącej będący adwokatem i nie uiścił należnego wpisu w wymaganej wysokości, wniesiona skarga podlegała odrzuceniu bez wzywania o uzupełnienie tej opłaty.

W świetle powyższego Sąd działając na podstawie art. 221 ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu rozstrzygnięto po myśli art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy.