Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664702

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 marca 2010 r.
II SA/Gl 40/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 stycznia 2010 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie jej (...) odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych Dla dokonania tych czynności wyznaczono siedmiodniowy termin, informując stronę, że jego niedochowanie będzie skutkowało odrzuceniem skargi. Wezwania te zostały przesłane na wskazany przez K. W. adres i doręczone w dniu 2 lutego 2010 r. Oznacza to, że wyznaczony stronie termin upływał z dniem 9 lutego 2010 r.

We wskazanym terminie skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę, jeżeli w wyznaczonym terminie strona nie uzupełni jej braku formalnego. Tego rodzaju brakiem jest m.in. nienadesłanie odpisów skargi, które zgodnie z treścią art. 47 § 1 p.p.s.a. winny być doręczone uczestnikom niniejszego postępowania.

Ponieważ w rozpoznawanej sprawie skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.