Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 czerwca 2008 r.
II SA/Gl 4/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł. B. na Urząd Skarbowy w S. w przedmiocie przejścia pojazdu na rzecz Skarbu Państwa postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) r. Ł. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach pismo zatytułowane "pozew" i wskazał jako "pozwanego" Urząd Skarbowy w S. i Gminę S. W uzasadnieniu skarżący podniósł, iż domaga się m.in. od Władz Miasta S. roszczeń finansowych za usunięcie jego pojazdu z drogi, a jako wartość przedmiotu sporu wskazał kwotę (...) zł.

Wobec braku dokładnego sprecyzowania charakteru ww. pisma i żądania w nim zawartego wezwano Ł. B. do sprecyzowania jego treści poprzez wskazanie czy stanowi ono skargę, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Jednocześnie pouczono skarżącego o trybie wnoszenia skarg, warunkach formalnych skargi oraz o kognicji sądów administracyjnych.

W odpowiedzi na to wezwanie skarżący wskazał, iż pismo z dnia (...) r. stanowiło skargę.

Mając powyższe na uwadze stosownie do treści art. 57 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) rozdzielono skargę Ł. B. wniesioną na Urząd Skarbowy w S. oraz na Gminę S. Skarga na Urząd Skarbowy w S. została zarejestrowana pod sygn. akt. IV SA/Gl 980/07, lecz na skutek zmiany właściwości wydziałów orzeczniczych Sądu sprawę przekazano do

Wydziału II i zarejestrowano pod sygn. akt II SA/Gl 4/08.

Wobec niemożliwości nadania skardze dalszego biegu, zarządzeniem z dnia (...) r. wezwano ponownie skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez dokładne oznaczenie organu, którego działalności lub bezczynności skarga dotyczy oraz wskazania numeru i daty zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia, innego aktu) lub zaskarżonej decyzji, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W terminie wyznaczonym skarżący wniósł do Sądu pismo z dnia (...) r., z którego treści jednoznacznie wynika, iż domaga się on zadośćuczynienia od Urzędu Skarbowego w S. za "doznaną krzywdę materialną, moralną i naruszenie zdrowia w postaci wielkiego stresu" w kwocie (...) zł. w związku z usunięciem jego pojazdu z drogi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 3 § 2 ustawy -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach (art. 3 § 3 powyższej ustawy).

Z kolei z treści art. 58 § 1 pkt 1 ustawy wynika, iż Sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Tymczasem z treści skargi jak i szeregu pism nadesłanych przez Ł. B. do Sądu wynika, iż kieruje on pod adresem Urzędu Skarbowego w S. roszczenie odszkodowawcze tj. roszczenie o charakterze cywilnoprawnym.

Rozpoznanie takich roszczeń należy do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu cywilnego. Jak bowiem wynika z art. 2 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2007, nr 112, poz. 769 ze zm.) do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.

Mając powyższe na uwadze skarga jako nienależąca do właściwości sądów administracyjnych podlega odrzuceniu na mocy art. 58 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.