Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 maja 2008 r.
II SA/Gl 397/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) S.A. w G. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę (...) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. strona skarżąca cofnęła skargę wniesioną na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania przez użytkownika wieczystego (...) Sp.

z o.o. w T. z nieruchomości położonej w R., obręb (...) oznaczonej jako działka nr (...). W jego uzasadnieniu powołała się na zawartą w dniu (...) r. ugodę w zakresie sposobu korzystania z powyższej nieruchomości.

Przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie to wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przyczyny, o których mowa w powołanym przepisie, stąd uznać należy, iż strona skarżąca dokonała skutecznego cofnięcia skargi.

Mając powyższe na względzie, Sąd działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 oraz art. 161 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu w całości rozstrzygnięto po myśli art. 232 § 1 pkt 1 lit. a powyższej ustawy.