Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664698

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 czerwca 2010 r.
II SA/Gl 395/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kubik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. A. - F. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia z dnia 15 kwietnia 2010 r. wezwano skarżącą do uzupełnienia braku formalnego skargi przez nadesłanie 1 jej odpisu wraz z załącznikami poświadczonego za zgodność z oryginałem, celem doręczenia uczestnikowi postępowania. Do wykonania powyższego wezwania zakreślono siedmiodniowy termin od daty jego doręczenia, informując jednocześnie skarżącą, iż nieusunięcie tego braku formalnego skargi we wskazanym terminie spowoduje jej odrzucenie.

Jednocześnie skarżącej doręczono odpis zarządzenia z dnia 15 kwietnia 2010 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł W zarządzeniu tym wskazano, iż wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącej w dniu (...) r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu (...) r. (środa - dzień roboczy), skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi, nie uiściła również należnej opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Jednocześnie przepis art. 57 § 1 w związku z art. 47 § 1 ustawy p.p.s.a. stanowi, iż do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników, celem doręczenia ich wszystkim stronom postępowania. Odpisami takimi mogą być uwierzytelnione fotokopie, bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi skutkuje zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. jej odrzuceniem.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca, mimo prawidłowego wezwania do wykonania opisanych obowiązków z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie nadesłała odpisu skargi oraz nie uiściła wymaganego wpisu.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.