Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 czerwca 2008 r.
II SA/Gl 393/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. M. W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania.

Zarządzeniem z dnia 10 kwietnia 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł W zarządzeniu tym wskazano, iż wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został skarżącemu skutecznie doręczony. Jak wynika z akt sprawy przedmiotową przesyłkę pocztową przesłano pod wskazany przez skarżącego adres i wobec nieobecności adresata w tym miejscu pozostawiono ją w placówce pocztowej od dnia 28 kwietnia 2008 r. (data pierwszego zawiadomienia), o czym umieszczono zawiadomienie w skrzynce do doręczania korespondencji, powtórnie zaś awizowano przesyłkę w dniu 6 maja 2008 r.

W wyznaczonym terminie, który upłynął z dniem 20 maja 2008 r. (wtorek - dzień roboczy) skarżący nie uiścił należnej opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym, podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Z powołanej regulacji wynika, że opłacenie skargi w terminie i w kwocie wskazanej przez sąd stanowi istotny jej element, którego brak uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia, działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.