Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 listopada 2008 r.
II SA/Gl 390/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 19 listopada 1998 r., sygn. akt II SA/Ka 272/97 w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie sposobu użytkowania obiektu budowlanego w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 września 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 390/08 odrzucające skargę kasacyjną postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 30 września 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę kasacyjną osobiście sporządzoną przez skarżącego od postanowienia tego Sądu z dnia 4 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 390/08 odrzucającego skargę S. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 19 listopada 1998 r., sygn. akt II SA/Ka 272/97 w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Odpis tego postanowienia wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia zażalenia został doręczony skarżącemu w dniu (...) r.

Pismem z dnia (...) r. S. K. wniósł zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 września 2008 r., domagając się jego uchylenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Wymóg ten nie obowiązuje jedynie, gdy zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie strona skarżąca - pomimo prawidłowego pouczenia w tym zakresie - złożyła do Sądu zażalenie sporządzone przez siebie osobiście. Wymóg sporządzenia zażalenia przez kwalifikowanego pełnomocnika jest natomiast warunkiem jego dopuszczalności.

W tej sytuacji przedmiotowe zażalenie należało odrzucić jako niedopuszczalne na podstawie art. 178 w związku z art. 194 § 4 i art. 197 § 2 p.p.s.a.