Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 grudnia 2008 r.
II SA/Gl 389/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska- Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.K., A.K., A.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu postanawia: odrzucić skargę D.K.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 13 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przywrócił A.K. i A.K. termin do wniesienia skargi, zaś D.K. odmówił przywrócenia terminu do dokonania tej czynności procesowej. Postanowienie to nie zostało zaskarżone. Orzeczenie sądu o tej treści oznacza, że skarga D.K. została wniesiona z naruszeniem trzydziestodniowego terminu wskazanego w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.). Zaskarżoną decyzję D.K. odebrał bowiem w dniu (...) r., a skargę, wniesioną łącznie z A.K. i A.K. nadano na poczcie dopiero w dniu (...) r. Ponieważ wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi nie został uwzględniony, należało stwierdzić, że jego skarga jest spóźniona, a wobec tego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. podlegała odrzuceniu.