Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664696

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
II SA/Gl 388/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Przepis art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) stanowi, że skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Z kolei z art. 54 § 1 cyt. ustawy wynika, że skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

W rozpoznawanej sprawie zaskarżona decyzja, zawierająca prawidłowe pouczenie o trybie i sposobie wniesienia skargi została doręczona skarżącej w dniu (...) r., co oznacza, że wspomniany wyżej termin upływał z dniem (...) r. W ustawowym terminie, tj. w dniu (...)br. skarżąca wniosła skargę, tyle tylko, że skierowała ją bezpośrednio do Sadu. Tymczasem, w tego rodzaju sytuacji datą wniesienia skargi jest dzień jej przekazania przez Sąd organowi (taki pogląd jest ugruntowany w orzecznictwie - tytułem przykładu można wskazać postanowienie WSA w Łodzi z dnia 16 września 2009 r. sygn. akt III SA/Łd 427/09 - Wspólnota 2009 r. nr 44, czy też postanowienie NSA z dnia 12 stycznia 2009 r. sygn. akt II OSK 1918/08 - LEX nr 527759). Sąd niezwłocznie po wpłynięciu skargi przekazał ją Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w C., jednakże nastąpiło to w dniu (...) r. a więc już po terminie do wniesienia skargi.

Wobec powyższego skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.