Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 25 lipca 2008 r.
II SA/Gl 387/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kubik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. i A. W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego w kwestii wniosku skarżących K. P. i A. W. o zmianę postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 387/08 oddalającego wniosek skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 387/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił wniosek skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji utrzymującej w mocy decyzję Starosty (...) z (...) r. nr (...), znak (...) zatwierdzającej projekt budowlany zamienny obejmujący zmiany w stosunku do projektu budowlanego i dokonującej zmiany w części dotyczącej projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją z dnia (...) r. nr (...) o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w B. przy ul. (...) na działce o nr ewid. (...), dla T. i I P.

Pismem z dnia (...) r. skarżące K. P. i A.W. wystąpiły z wnioskiem o zmianę przedmiotowego postanowienia. W jego uzasadnieniu wskazały przede wszystkim, iż inwestorzy T. i I. P. przystąpili do realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego o klatkę schodową, schody zewnętrzne oraz podniesienie poddasza celem uzyskania pomieszczeń mieszkalnych. W ocenie skarżących kontynuacja przedsięwzięcia skutkuje zagrożeniem dla życia i zdrowia wnioskodawczyń, bowiem przedmiotowa inwestycja uniemożliwiać będzie dojazd samochodom straży pożarnej, tym samym prowadzenia ewentualnej akcji ratowniczej. Za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji zdaniem skarżących przemawia także nieuregulowana kwestia własnościowa nieruchomości. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia (...) r., w którym wnioskodawczynie podniosły, iż w piśmie z dnia (...) r. (...) Operator Systemu Dystrybucyjnego stwierdził, iż rozpoczęta inwestycja narusza zasady bezpieczeństwa, albowiem związana jest z przeniesieniem zaworów gazu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., postanowienia w sprawie wstrzymania wykonania aktu lub czynności, Sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności.

Wskazać należy, iż uchylenie lub zmiana postanowienia zapadłego w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji powinna być spowodowana ustaniem okoliczności, stanowiących podstawę poprzedniego orzeczenia w przedmiocie wstrzymania, bądź powołaniem się przez wnioskodawców na nowe okoliczności uzasadniające zmianę stanowiska Sądu w tej sprawie. Przyczyną oddalenia wniosku skarżących było niewskazanie jakichkolwiek faktów i dowodów stanowiących podstawę do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, a więc nieuprawdopodobnienie, w myśl art. 63 § 3 ustawy p.p.s.a., zajścia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Zatem aby nastąpiła zmiana okoliczności w rozumieniu art. 61 § 4 p.p.s.a., w przedmiotowym wniosku należałoby wskazać przesłanki wstrzymania, a te przesłanki musiałyby być uzasadnione.

Skarżące wskazały wprawdzie argumenty przemawiające ich zdaniem za zmianą przedmiotowego postanowienia, lecz w ocenie Sądu nie wypełniają one dyspozycji art. 61 § 4 p.p.s.a. W niniejszej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, iż nastąpiła zmiana okoliczności, o których mowa w powołanym przepisie. Okoliczności wskazane we wniosku były już podnoszone przez skarżące w skardze, w której zawarty był wniosek o wstrzymanie. W złożonym wniosku K. P. i A. W. nie wskazały także nowych okoliczności faktycznych lub prawnych, które mogłyby mieć wpływ na zmianę stanowiska zajętego w postanowieniu Sądu z dnia 11 czerwca 2008 r. Zaistnienia nowych okoliczności uzasadniających wstrzymanie wykonanie zaskarżonej decyzji nie dopatrzył się również Sąd z urzędu. Twierdzenia skarżących, iż inwestorzy przystąpili do realizacji przedsięwzięcia nie można bowiem uznać za wystarczający powód do stwierdzenia zaistnienia niebezpieczeństwa szkody lub innych nieodwracalnych skutków uzasadniających zastosowanie tymczasowej ochrony do czasu wydania wyroku Sądu. Przywrócenie stanu poprzedniego, czy też doprowadzenie budowanego obiektu do stanu zgodnego z prawem, byłoby bowiem nie tyle trudne, co kosztowne i uciążliwe, z tym że nie dla skarżących, ale dla inwestorów, którzy także z takiego zagrożenia powinni zdawać sobie sprawę. W szczególności zaś istnienie takiego zagrożenia nie wynika w oczywisty sposób z dokumentów dołączonych do wniosku o zmianę postanowienia, pismo z dnia (...) r. (...) Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na które powołują się skarżące, zawiera bowiem jedynie informacje dla inwestora o konieczności realizacji szeregu prac zmierzających do wykonania planowanego przedsięwzięcia.

Podstawy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie mogły stanowić również sformułowane zarzuty w zakresie wydania tej decyzji z naruszeniem przepisów prawa.

Na tym etapie postępowania Sąd nie jest bowiem upoważniony do rozstrzygania tej kwestii i z tego też względu nie może ona stanowić co do zasady podstawy uwzględnienia przedmiotowego wniosku.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 61 § 4 i § 5 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.